is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 8, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGADERING VAN ZAADHANDELAREN.

hunne bestellingen over te dragen. De Heer Schilthuis brengt de kortzichtigheid der boeren en hunne vrees voor eenige extra moeite bij verzending vaneen monster enz. in herinnering, alsmede hun vertrouwen op de eerlijkheid der handelaren, welk laatste meermalen tot knoeierij van de zijde van tusschenhandelaars (slijters) aanleiding geeft. De laatste toch verkoopen dikwijls slecht zaad met vermelding, dat dit van enkele soliede handelaren afkomstig is. De Heer van den Bosch voegt hierbij, dat hij meermalen ook zulke goed-vertrouwende koopers op het nut van het onderzoek van gekocht zaad gewezen heeft, ook al was het door hem zelf geleverd. De mogelijkheid van vergissingen bij aflevering bleef toch bestaan en bij onderzoek was dan de weg tot het verkrijgen van schadevergoeding opengesteld. De Heer Jongkindt Coninck stelt vervolgens voor, eene circulaire aan alle Landbouwmaatschappijen en vereenigingen te doen toekomen, waarin verzoek om medewerking. Ook op het a.s. Landbonw-Congres kan het onderwerp ter sprake gebracht worden. Tot het rondzenden eener circulaire wordt dan ook besloten en behalve dit middel ook het tot stand komen van meer gebruiksvereenigingen alsmede het mededeelen van garantiecijfers en andere bijzonderheden op de facturen (of een formulier tot invulling op de tweede bladzij der factuur) der handelaren, als de beste middelen voorgesteld, om het toenemen van het gebruik maken van de openbare controle te bevorderen. Hierna kwamen punt 3 en 3 aan de orde, nl. het misbruik door sommige handelaren van den bestaanden toestand gemaakt, om hun, handel slechts schijnbaar onder controle te stellen en dan hiervan als reclame gebruik te maken. Omtrent dit punt ontstaat eene algemeene discussie. Prof. Mayer stelt de volgende beide middelen voor om het kwaad zooveel mogelijk tegen te gaan. Inde eerste plaats behoort er eene termijn – vastgesteld te worden binnen welke de handelaren, die aan de controle deelnemen, gehouden zijn opgave te doen van de zaden, welke zij onder controle wenschen te verkoopen, benevens garantiecijfers en prijzen. ïen tweeden moet een handelaar, zoolang de zaaitijd duurt, minstens ééne soort van zaad, waarvoor hij garandeert, in voorraad en dus beschikbaar hebben. De handelaar die niet aan deze voorwaarden voldoet, behoorde van de controle uitgesloten te worden. Wat het verkoopen van zaden door agenten van controleerende firma’s betreft, dit mag niet op hun eigen naam maar op dien der firma, waarvoor zij verkoopen , geschieden. De aanwezigen keuren deze voorstellen goed en de termijn, waarop de handelaren opgave moeten doen van de namen der door hen onder controle te verkoopen zaden, benevens van de garantiecijfers, wordt na uitvoerige gedaehtenwisseling gesteld op uiterlijk 1 Maart. Tevens wordt daarbij bepaald, dat opgave van prijzen in het vervolg niet meer uoodig zal zijn en verder, dat om het getal cijfers zooveel mogelijk te beperken, bij wijze van proef, inde verslagen van het Proefstation alleen zal worden vermeld het cijfer der gebruikswaarde, op de gewone wijze bepaald en dat van de procentisohe schadelijke onzuiverheid, waaronder verstaan moeten worden de onkruidzaden en dus niet het zand, gebroken korrels, kafjes en zaden van verwante kultuurgewassen. Zeer wenschelijk wordt het verder geacht om de schadelijke onzuiverheid hooger in rekening te brengen dan de onschadelijke.

121