is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 1, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERVARINGEN OMTRENT HET KNEUZEN OF BREKEN VAN HAVER.

Be kosten van het kneuzen beliepen inden loop der jaren gemiddeld 12 cents de 50 kgr., waarvan het voornaamste gedeelte op de verslij tin g der machine komt. Ofschoon nu de kosten van het kneuzen vrij aanzienlijk schijnen, zoo staan zij toch niet in verhouding tot de verkregen besparing. Inden loop vaneen jaar zijn 101,750 kgr. gekneusd, die de onkosten veroorzaakten van f 256.20. Bespaard zijn 24,500 kgr. tegen f 8.40 de 100 kgr. = f 2058.) Be besparing is dus zeer aanzienlijk en wordt nog vermeerderd door den beteren gezondheidstoestand der paarden. Een wezenlijk bezwaar is het intusschen, dat de paarden zich ontwennen om de geheele haver fijn te malen en geheel te verleren. Komt het nu soms voor dat men niet in staat is de haver te kneuzen, ’t zij uit tijdsgebrek of om eenig gebrek aan de machine, dan gaan de paarden snel in hun voedingstoestand achteruit. “Wil men de haver kneuzen, dan moet men dit altijd door doen. Voor krachtige paarden met een goed gebit voorzien , is het breken of kneuzen der haver over het algemeen niet raadzaam, omdat zij het voedsel dan te spoedig doorslikken en dit niet voldoende met speeksel bevochtigd en doorweekt wordt, iets dat voor eene volkomene vertering der haver van groot belang is. Paarden, die wanneer zij op stal komen de gewoonte hebben om zeer gulzig te vreten, geve men eerst een weinig hooi tot stilling van den eersten honger; zij zullen zich dan beter den tijd gunnen om de haver, die zij eerst na het hooi ontvangen, behoorlijk te kauwen. E. C. E. VLASOPBKENGSTEK België en Westfalen kunnen wat vlasbouw en vlasbereiding betreft over ’t algemeen als voorbeelden gesteld worden. Uit dien hoofde zal eene mededeeling van het land bon wgenootschap te Herford (Westfalen) omtrent de opbrengst der vlasteelt in België en Westfalen onzen lezers misschien niet onwelkom zijn en aanleiding tot vergelijkingen kunnen geven. Yan een morgen (= ± i/4 H.A.) werden verkregen. Aan zuivere opbrengst. Groen Geroot Gezuiverd YoorlOöPd. BELGIË. vlas. vlas. vlas. In’t geheel. gezwengeld Pd. Pd. Pd. vlas? Bij zeer goeden oogst. 3141 2387 477 f 457.20 ƒ 96. » goeden . . . 2617 1989 397 „ 286.20 ~ 72. „ middelmatigen. 2356 1790 358 „ 171. „ 48. WESTFALEN. Bij zeer goeden oogst. 2800 1960 313 „ 147.60 „ 47. „ goeden . . . 2100 1680 268 ” 102.60 ” 38. „ middelmatigen. 2000 1400 224 „ 63. „ 28. Buitendien oogst de Belg gemiddeld een schepel (= ± l/a H.L.) zaad meer van den morgen dan de Westfaler. Indien de Belg ongeveer driemaal zooveel geld van den morgen vlas maakt, dan komt dit hier vandaan :

8