is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 4, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN G. DE LAVAL.

Nadat men deze voordeeien had leeren kennen was men er op bedacht om enkele onvolkomenheden, die de Centrifuge van Lefeldt bezit, weg te nemen en bestaande gebreken te verbeteren. Aan den Zweed G. de Laval is het gelukt een werktuig samen te stellen, dat zich vooral daardoor gunstig van het voorgaande onderscheidt, dat men er zoo lang als, men verkiest mede kan dóórwerken en het dus niet telkens stil gezet en geledigd behoeft te worden. Hoewel Laval’s „Separator” (room-afscheider), zoo mede de beide hier voorkomende figuren aan sommige lezers wel reeds bekend zullen zijn, is het toch wellicht niet overbodig met een enkel woord zij het slechts ter herinnering de samenstelling te beschrijven. De beide figuren, die hierbij goede dienst kunnen doen_, zijn afkomstig van de firma Boeke & Huidekoper te Groningen, die zich ook met de levering van den Separator belast, big. 1 stelt den Separator voor in het werk; fig. 3 is eene voorstelling der doorsnede. Inden ketel of cilinder A komt de melk door de buis a; geheel onder in deze buis bevinden zich daartoe openingen. Na eenigen tijd snel rondgedraaid te zijn, is de melk aan de buitenzijde van den cylinder geheel van room bevrijd: door dit ronddraaien scheidt zich nl. de laatste, die lichter is dan de melk, van deze af en wordt de dus afgeroomde zwaardere melk tegen de wanden van den ketel A geslingerd. Is nu de ketel geheel gevuld en vloeit nog onophoudelijk melk door de buis a toe, dan zal de afgeroomde melk bij het voortdurend ronddraaien door de kromgebogen buis C opstijgen, zich in B verzamelen en van daar door de onderste schuins geplaatste buis (1) naar buiten ineen vat of emmer uitstroomen. Tegelijkertijd stijgt de room dicht aan het middelpunt (de as) van den cilinder door de buis e naar boven, vloeit bij fin C, en daar door de bovenste schuine buis (3) naar buiten. Hierbij kan nog gevoegd worden, dat de verschillende buizen en afzonderlijke deelen van den Separator gemakkelijk uit elkander genomen en gereinigd kunnen worden. (Wordt vervolgd.') BOTERWEGER EN MARGARIMETER. Korten tijd, nadat ik mijn boterweger, beschreven in „Tijdschrift v. Landbouwkunde” N°. 3 *), had geconstrueerd, verscheen inde landbouwbladen het bericht van de uitvinding vaneen soortgelijk toestelletje in Frankrijk geconstrueerd en aldaar bij de heeren Leune on Harbnlot verkrijgbaar. Dit toestel is nn in het proefstation aan *) De hier bedoelde beschrijving luidt als volgt: Óp het landbouwkundig congres te Maastricht heeft de ondergeteekende aanleiding gevonden, om eene zeer eenvoudige methode om kunstboter met van natuurboter te onderscheiden, te bespreken en aan te bevelen. Zij bestond inde tepaling van het soortelijk gewicht van het botervet met behulp van eene Westphaal’sche of Mohr’sche balans, waarbij echte boter altijd een aanzienlijk hooger soortelijk gewicht vertoont dan elk ander vet of daaruit bereide kunstboter. Het gesprokene heeft reeds op de vergadering, en later door de couranten verspreid, veel aandacht getrokken. Yau de meest verschillende kanten, van.stedelijke autoriteiten en van particulieren ontving ik aanvragen om nadere toelichtingen aangaande de noodige manipulatiën en het noodige instrument. Ik heb daal bij opge-

51