is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 5, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN G. DE LAVAL.

passing van het afkoelingsstelsel volgens Swartz en wel 4 tot 5 pCt. meer dan bij het afkoelen met behulp van ijs, 10 tot 13 pCt. meer dan bij het af koelen met water van 6° C. en tot 20 pCt. (?!) meer wanneer het afkoelingswater niet kouder dan 8 a 10° C. was. De uit zoete room gekarnde boter werd wekelijks naar Engeland verzonden. Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, schijnt dus ook hier niet het bezwaar ondervonden te worden, waarmede sommigen vroeger wel te kampen hadden, nl. dat de boter uit room bereid, die met behulp van den Separator afgescheiden was, niet goed duren kon. Door gepaste behandeling der room, nl. door haar terstond tot op ongeveer 5° C. af te koelen en eerst dan voor het karnen weder te verwarmen, moet de daaruit bereide boter, volgens het oordeel van deskundigen (o. a. Dr. Eleisohmann, de bekende en kundige Directeur van het Proefstation voor zuivelbereiding te Paden), even goed kunnen duren als andere, en tevens door fijnheid uitmunten. Sedert Januari jl. was bij bovengenoeinden Pachter, een verbeterden Zweedschen Separator in werking, die zich voornamelijk van de oudere onderscheidt, doordien eene grootere hoeveelheid melk, 250 tot 350 liter in het uur, er door afgeroomd kan worden. Volgens den berichtgever was bij dezen nieuwen Separator niet alleen het aantal omdraaiingen (6000 inde minuut), maar ook de kracht die vereischt werd om het werktuig in beweging te brengen, even groot als vroeger, zoodat juist de helft aan brandmateriaal bij het gebruik van stoomkracht, of, inden rosmolen, aan paardenkracht bespaard werd. Wordt deze waarneming door meer gebruikers en op den duur bevestigd, dan levert deze nieuwe Separator ontegenzeggelijk groote voordeelen. Zij wordt volgens ontvangen bericht, mede door de Firma Boeke en Huidekoper te Groningen geleverd en kost daar f 395. In het Nieuws v.d. Dag van 7 Maart jl. wordt nog eens de uitkomst medegedeeld van den bekenden scheikundige te Londen, Prof. Dr. Aug. \ölcker. Deze vond in room, met behulp van den Separator verkregen, 27,69 pCt. vet, terwijl inde afgeroomde melk slechts 0,23 pCt. vet achter gebleven was. Gewoonlijk bevat de room slechts 25 pCt. en de afgeroomde melk nog 0,75 pCt. vet. Wij mogen deze mededeelingen niet besluiten zonder te wijzen op het belangrijke opstel van den Heer H. M. Hartog inde „Economist” van Febr. jl., waarin de schrijver o. a. als zijn gevoelen mededeelt, dat de Separator in Nederland waarschijnlijk niet zeer algemeen in gebruik zal komen. Zeker is het, dat het meeste voordeel bij het gebruik van den Separator verkregen wordt, wanneer men dagelijks eene groote hoeveelheid melk af te roomen heeft en tevens wanneer men inde gelegenheid is om stoomkracht toe te passen, In groote boerderijen, waar eene kleine stoommachine buitendien ook veel ander werk verrichten kan, is het laatste bezwaar niet zoo bijzonder groot. Door nauwkeurig boek te houden zal het zeer zeker aan menigeen, ook in ons Vaderland blijken, dat eene kleine stoommachine hem wel eene goede rente zoude kunnen opleveren. Bovendien schijnt in Zweden, in niet zeer groote meierijen, dikwijls met goed gevolg een paard in den rosmolen de vereischte beweegkracht voor den Separator op te leveren. De belangwekkende proeven, die waarschijnlijk inden aanstaanden zomer op nieuw door Holland’s Noorderkwartier zullen genomen worden.

77