is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 5, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE SCHOOLBANKEN.

dien tijd zeer veel licht over den landbouw verspreidde, niet uit den vreemde, maar dooreen landgenoot. 'Door zijn „Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en de veeteelt” , heeft de Heer G. Eeinders, den scheidsmuur tusschen wetenschap en praotijk, voor ons eenvoudige landbouwers weggenomen. Onder eene uitstekende praotijk in zijne omgeving opgevoed, en met uitgebreide wetenschappelijke kennis toegerust, heeft de schrijver de wetenschap als grondbeginsel van den practischen landbouw, voor ieder eenigszins ontwikkelden landbouwer bevattelijk voorgesteld. Thans verschijnt een niet minder voortreffelijk boek, men kan het beschouwen als het tweede oorspronkelijk boekwerk van dezelfde strekking, doch meer beknopt en gevolgelijk minder kostbaar. Het is getiteld: „Beknopte Handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw, door P. J. van Pesch, geëxamineerd landbouwleeraar M. 0., Assistent bij het Proefstation der Rijkslandbouwschool, met een voorwoord van C, J. M. Jongkindt Ooninok, Directeur der Eijkslandbouwschool te Wageningen. Met belangstelling en ik moet er bijvoegen met groot genoegen, heb ik de eerste afleveringen gelezen. Kennis van den grond dien wij bewerken, zoowel uiteen physisch als uiteen chemisch oogpunt beschouwd; kennis van de meststoffen die wij gebruiken, plantenvoeding en planten voedsel; kennis van het vee dat wij opfokken en voeden; kennis van veevoeder, ineen woord practisch wetenschappelijke kennis van den landbouw in zijn geheelen omvang, is voor iederen landbouwer onmisbaar. De schrijver toont dat hij den landbouw op de wetenschappelijke hoogte van den tegenwoordigen tijd, duidelijk en voor ieder landbouwer begrijpelijk weet voor te stellen, om als gids bij het practisch uitoefenen van het landbouwbedrijf te dienen. Bij ervaring wetende en doordrongen van het groote belang, dat ieder landbouwer heeft bij het opdoen van wetenschappelijke kennis, gevoel ik volle vrijheid dit boek als een huis- en handboek iederen landbouwer aan te bevelen, zich het aan te schaffen. Leest en herleest het; gebruikt het dagelijks als gids en handleiding en als gij er een nuttig gebruik van weet te maken, ben ik er zeker van, dat gij mij zult toestemmen, dat wij landbouwers, zonder daarvoor op de schoolbanken plaatste nemen, ons veel, zeer veel nuttige kennis kunnen eigen maken. Nieuw-Gelderland, «nSKIfn 12 Februari 1881. ALLEELE I. De beroemde Duitsche landbouw-schrijver, die tevens den landbouw practisch uitoefent, von Babo te Weinheira, nam eene belangrijke proef omtrent de uitwerking van trekarbeid op het melkgeven van koeien. Hij liet 4 weken lang, 8 koeien, die even oud waren en ongeveer dezelfde hoeveelheid melk gaven, gelijkmatig voederen , zoodat alle dagelijks hetzelfde voedsel ontvingen. Vier van deze koeien liet hij dagelijks een halven dag matigen arbeid verrichten , terwijl de andere 4 op stal bleven staan. De vier laatste gaven in deze vier weken gezamelijk 934 liter melk ; de vier andere, die bovendien werk

82