is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKSLaNDBOCWSCHOÖIj te wageningex.

het een en ander uit over te nemen en zoo tot het algemeen bekend worden mede te werken. De inhoudsopgave van het zeer practisch ingericht boekje luidt als volgt: Personeel. Algemeene opmerkingen. Eischen van toelating. Lijst der lesuren. Lijst der te gebruiken boeken en verdere leermiddelen. Omschrijving van het onderwijs. Aanschouwelijk onderwijs. Excursiën. Huishoudelijk reglement. Huisvesting der leerlingen. Schoolgeld en schoolgeld heffing. Het onderwijs wordt gegeven in drie afdeelingen. Dat aan de Hoogere Burgerschool komt geheel overeen met het onderwijs aan andere Hoogere Burgerscholen met driejarigen leertijd. Het eigenlijke landbouwonderwijs is te onderscheiden in dat inde Afd. A en inde Afd. B, beide eveneens met driejarigen leertijd. Het onderricht inde Afd. A heeft ten doel om aan die leerlingen, welke later zelf als landbouwer willen werkzaam zijn, die kennis en ontwikkeling te ('oen verkrijgen, die voor een verstandig uitoefenen van het landbouwbedrijf noodzakelijk zijn. Om daarvoor toegelaten te worden moeten de leerlingen ineen toelatingsexamen blijken geven, dat zij goed lager onderwijs met vrucht hebben gevolgd. Met het onderwijs inde Afd. B wordt een meer zuiver wetenschappelijke ontwikkeling beoogd; het is ingericht naar de behoeften van toekomstige administrateurs van grondbezittingen in Nederland of Indië. Een bewijs van goed afgelegd eindexamen van eene Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus of vaneen overgangsexamen van de 3e naar de 4e klasse vaneen H. B. met vijfjarigen leertijd, is voldoende om aan het onderricht inde Afd. B te kunnen deelnemen. De leerlingen, die deze Afd. (B) met goed gevolg hebben doorloopen en een bewijs van goed afgelegd eindexamen bezitten, kunnen hunne studiën voortzetten aan eender instellingen tot opleiding van Indische ambtenaren terwijl zij tevens bij voorkeur in aanmerking komen om , na een vergelijkend examen, te worden opgeleid tot technisch ambtenaar van het bosch wezen in Ned .-Indië. Yan hetgeen het programma meer bevat geeft de bovenvermelde inhoudsopgave eenigermate een denkbeeld. Belanghebbenden vinden er de meest volledige inlichtingen die men wenschen kan, terwijl ook de Directeur der school gaarne daarmede een ieder ten dienste staat. Met een enkel woord zij hier nog alleen de aandacht gevestigd op de regeling van het aanschouwelijk onderwijs. Hieronder wordt verstaan, dat de leerlingen, meestal op den akker, inden stal of inde lokalen, waarin de reeds talrijke verzameling van werktuigen of andere hulpmiddelen bij het onderwijs geplaatst zijn, dooreen der leeraren op de belangrijkste bijzonderheden, die inde practijk voorkomen, opmerkzaam worden gemaakt, dus a. h. w. eene toepassing van hetgeen in de school geleerd is. Tot dit doeleinde worden nu en dan ook bezoeken gebracht aan meer of minder afgelegen boerderijen enz. Hoewel dus het wetenschappelijk onderricht inde school bovendien zooveel mogelijk met de practijk in verband gebracht niet door verraoe:enden lichaarnsarbeid in meerdere of mindere mate weder teloor gaat, blijven de leerlingen daarom met de werkzaamheden inde practijk zelf niet onbekend. Overigens wordt er tevens in het programma met nadruk op gewezen , dat de kennis inde Eijkslandbouwschool opgedaan, eerst dan de meest mogelijke vruchten zal opleveren, wanneer de leerlingen na

129