is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Gent.

TUINBOUWSCHOOL „Linnaeus” te Watergraafsmeer bij Amsterdam. OUDERS en VOOGDEN worden opmerkzaam gemaakt dat de nieuwe CURSUS aanvangt 1". Ang. e. k. Prospectussen en inlichtingen te bekomen bij den Directeur der Maatschappij J. L. KR OOK. Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, is verschenen: GESCHIEDENIS DER WERELD, van het begin der Fransche Omwenteling af, tot op onze dagen. DOOR Dr. G. WEBER. Voor het Nederlandsche volk bewerkt door B. TER HAAR, Bz. Deel I, 640 bladzijden, prijs ingenaaid ƒ 2.50, gebonden f 3.—. Deel 11, bladz. 1—320, prijs ƒ 1.25. Compleet in 4 deelen, van ongeveer gelijken omvang. In het Schoolblad dd. 19 October 1880 leest men aan het slot eener beoordeeling: Ik eindig met dit thans voltooide eerste deel van Weber’s werk, zoo geschikt voor eigen studie, zoo aangenaam ter lectuur, in ieders aandacht aan te bevelen en in veler handen te wenschen. Zalt-Bommel. Dr. E Epkema. BOTERKNEDERS. De ondervinding heeft geleerd, dat het van groot belang is bij de bereiding der boter zoo min mogelijk met de handen daarin te werken, daar het veel goede eigenschappen ontneemt. Ved tater geschiedt de bewerking der boter met BOTERKNEDERS en (van f 6.75) in groot aantal geleverd worden door KE &TI ÜTDE KOP ER, te Groningen. Prijscouranten gratis en franco.

BASCULESbijBECKER&BUDDINGH> ARNHEM. Bij W. E. J. TJBENK WILLINK, te Zwolle, is verkrijgbaar: De gemiddelde samenstelling der Voornaamste Landbouwgewassen. taïït ten gebruike van onderwijs en landbouw door A. PETESMAim, Doctor in Wetenschappen, Bestuurder der Landbouwstatie te Gembloux. Prijs f 1.25.

llr. W. C. H. STARING, VCORMAALS EN THANS. Opstellen over Neêrlands Grondgesteldheid. 2 druk, 1879, door F. J. VAN PESCH. Met 6 in kleuren gedrukte kaarten. / 3.00. ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. / 0.50.

Het Maandblad kost per jaarg. / 1.50, franco p.p. f 1.80. Voor Lamlb.-Mij™., die vooralle Leden inteekenen, slechts ƒ 0.36, fr.p.p.fO.ai. Gedeponeerd. Uitgegeven Wj W, E. J. ïjeenk Willink, te Zwolle.