is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 9, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWERKING VAN DEN GROND DOOR STOOMKRACHT.

de waarde van het stoomploegen rechtstreeks naar de kosten wilde berekenen, zooals nog menigvuldig geschiedt. Het groote voordeel ligt hoofdzakelijk daarin hieromtrent zijn ook de landbouwers die haar toepassen het volkomen eens dat de grond beter en dieper, alsmede op het juiste tijdstip en veel spoediger kan bewerkt worden. Ook zelfs dan, wanneer de kosten der bewerking van iedere hektare grond een weinig hooger komen te staan dan wanneer het met paarden (of ossen) geschiedt, kunnen de voordeelen door verhoogde opbrengst der landerijen nog aanzienlijk zijn. Inde genoemde geschriften komen hieromtrent sprekende cijfers, op eene zeer nauwkeurige en onpartijdige boekhouding berustend, voor. Een bijzonder groot voordeel is het ook, dat op zware grondsoorten ook dan nog de bewerking zeer goed mogelijk is, wanneer de grond nog te nat is om dit met trekvee te doen, wanneer de vele voetstappen der dieren (± 360 000 b. v. van 4 ossen op eene hektare bij eene breedte der ploegvoor van 30 tot 35 c.M., dus op iedere vierk. meter ongeveer 36) den bodem veel te vast ineen treden en kneden; evenzoo bij sterke droogte, waarbij de grond zoo hard wordt, dat zelfs met drie en vier paarden niet meer geploegd kan worden. Met behulp van stoomkracht wordt dus de tijd in ieder jaar, waarin geploegd kan worden, aanmerkelijk verlengd. Wanneer vroeg in het voorjaar en laat inden herfst het ploegen met paarden of ossen niet goed mogelijk is, werkt de stoomploeg met het grootste gemak. Evenzoo stelt de stoomploeg den landman in staat om terstond nadat de oogst van het veld gehaald is, ineen tijd waarin trekvee en werkvolk veel te doen heeft, in korten tijd eene groote oppervlakte stoppelland (8 a 10 heet. op één dag, nl. met het tweelocomotievenstelsel) (1) zwart te maken. Het behoeft hier wel geen betoog, dat dit ter zuivering van den grond van onkruid en ter bevordering van de scheikundige werking inden grond veel voordeeliger is, dan wanneer de grond tot laat inden herfst en maar al te dikwijls tot in het volgende voorjaar moet blijven liggen. In het voorbijgaan moet er hier ook nog op gewezen worden, dat bij de invoering des stooraploegs ineen groot boerenbedrijf, het aantal trekdieren aanzienlijk kan verminderd en dat van melk- en mestvee vermeerderd worden, hetgeen men in onzen tijd bij de betrekkelijk lage prijzen voor akkerproduoten , vergeleken bij die van het vee en zijne voortbrengselen , niet over het hoofd mag zien. Om nu nog even op de betere bewerking van den grond terug te komen, deze is ook voor een groot gedeelte daaraan te danken, dat de stoomploeg zich ongeveer driemaal sneller door den bodem voortbeweegt dan een ploeg met trekvee bespannen. Daardoor worden de vaste en stijve massa’s aarde fijner en gelijkmatiger verdeeld, de kluiten beter verbrokkeld, hetgeen vooral in stijven kleigrond van veel belang is. In nauw verband hiermede staat het diep losmaken van den grond, dat met oordeel toegepast en vooral bij evenredig vermeerderde bemesting, gelijk staat met eene vergrooting der oppervlakte (het aantal hektaren), van den bebouwden grond. Op geen andere wijze kan de grond zoo goed diep losgemaakt worden als met den stoomploeg en (1) Men vergelijke de uitvoerige en belangwekkende becijferingen o. a. op bl. 24 en v.v. van de genoemde brochure en vooral ook in eene andere getiteld: «Rentirt der Uampflüg”, mede bij genoemde Firma gratis verkrijgbaar. 9*

135