is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 3, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURFSTROOISEL, EEN SURROGAAT YOOR DE HEIDEPLAGGEN.

0. Om dooreen grooten hoop plaggenmest het humusgehalte inden grond te vermeerderen. D. Om de plantenvoedende bestanddeelen van den mest te vermeerderen. Niet alleen in het absorbtievermogen is de nuttige werking der plaggen gelegen, maar ook in verschaffen van direct plantenvoedsel aan de planten door het leveren van koolzuur. Heel goed! Zelfs zeer practisch, doch eveneens als zoovele andere dingen verouderd. Laat ons eens zien in hoeverre het turfstrooisel als surrogaat voor heideplaggen kan dienen. A. Turfstrooisel in voldoende hoeveelheid inden stal gestrooid, vormt een zacht en droog bed voor het vee, en bevordert eene frissche lucht inden stal. B. Door het gebruik maken van turfstrooisel zal de mesthoop niet zoo groot worden als de plaggenmesthoop, doch daar de turfmolmmest veel beter en gelijkmatiger over den akker verdeeld kan worden, is die groote hoop overbodig, kostbaar en dus onpractisch. Yoegen wij hier nog bij dat 100 deelen turfstrooisel 895 deelen water (urine) opzuigen, terwijl 100 deelen stroohaksel slechts 389 deelen vocht opnemen, zoodat één kubiek meter (10 H.L.) turfstrooisel 2 a 2Vi maal zooveel urine behouden als één kubiek meter stroohaksel, dan zien wij, dat het turfstrooisel het stroo op dit punt zelfs overtreft. C. De humusvormende bestanddeelen staan tot elkander als = 5,35 = 1: 5.35. Het turfstrooisel overtreft volgens deze cijfers XO. < D de heiplaggen 5'/;{ maal. Wanneer wij hierbij in aanmerking nemen, dat de turfmolm veel meer vergaan is dan de organische stoffen inden plaggenhoop, dan komt de verhouding nog meer ten gunste der turfmolm. Wanneer wij nu van de 100 deelen plaggen aftrekken 15.75 organische stoffen en 4.75 leemdeelen, dan blijft er over 79.5 zand en ballast, en daar de mest op zandgrond gebruikt wordt, brengt men zand op zand; hierdoor wordt het absorbtievermogen van den grond dus niet verbeterd, maar kost aan arbeidsloon zeker veel meer dan de inkoopsprijs van turfstrooisel zou bedragen. D. Turfstrooisel, die bijna verrotte plantaardige stof, levert overvloedig koolzuur en bij een verder vergaan bestendig ammoniak (stikstofmest), bovendien eenige belangrijke minerale zouten. Derhalve direct oplosbaar plantenvoedsel aan de planten. Hoe wijde zaak ook bezien, wij komen op alle punten tot de conclusie, dat het turfstrooisel de heideplaggen in alle opzichten verre overtreft. Wil men bewijzen uit de practijk, men behoeft er niet naar te zoeken; ze liggen voor de hand. Eeeds voor vele Jaren werd door bloemisten en groenbouwers de zoogenaamde meermolm als een uitmuntende meststof beschouwd en veel gebruikt. Zelfs zoo, dat die molm, overal waar zij inde nabijheid te krijgen was, bijna onmisbaar was geworden. Wat is nu die meermolm? Mets anders dan verkruimeld en verspeeld veen, overal in uitgeveende plassen, langs de boorden aanwezig. De vruchtbaarheid der dalgronden is

36