is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 4, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mosveenstrooisel of turfsteooisel.

Omnibus-Maatschappij. Thans wordt een hoogst belangrijke proef genomen door den Heer E. Quadekker, paardenarts 2® klasse te Yenlo. Deze proef, zoowel belangrijk met het oog op de wetenschap als op de practijk, wordt genomen met 6 paarden. ZEd. heeft strooisel ontvangen uit de veenstrooiselfabriek van de Heeren Wol ff en Hohlmann te Bremen, die bereids bezig waren een veenstrooiselfabriek op te richten te Helenaveen. Yerder zijn of worden zulke fabrieken tot stand gebracht door de Heeren Landweer en Somer te Stadskanaal; deze fabriek komt 1 April a.s. in werking als ook eene door den Heer Huizingh te Meuw-Buinen opgericht. Ook aan de machinaal-turfbriquettenfabriek te Yroomshoop wordt het gefabriceerd en geleverd franco Amsterdam per wagon of per scheepsgelegenheid voor f 2 per baal a 125 kilogr. Rut Albertie te Hannover levert het strooisel per baal a 128 kilogr. voor ƒ 3 in Hannover. Yolgens Dr. Yersmann zal a.s. zomer, de prijs in Oldenburg niet meer bedragen dan f 0.60 per 50 kilogram. De landbouwer kan behalve van bovengenoemd strooisel een uitgebreid gebruik maken van veen als meststof, vooral op zware kleigrond en zandgrond, ook op zavelgrond en zelfs op ontgonnen veengrond. Turfstrooisel is het rechte woord, wanneer men droge grauwe turf min of meer fijn maakt en onder het vee inde stallen strooit, droge grauwe mosveenturf is genoegzaam ontzuurd. Verzadigd met vloeibare mest en urine gaat het zeer spoedig tot verrotting over. Eene dubbele laag grauwe turf, onder den stalmest, inden mestvaalt, absorbeert alle overtollige gier of vloeibare mest; na een of twee maanden is de turf zoo ver verrot, dat zij gemakkelijk met den mest vermengd en over het land gestrooid kan worden. Yooral inde potstallen verdient de droge grauwe turf aanbeveling ; op den bodem van den stal eene dubbele laag turf, daarover een dun laagje aarde, zand of stroo, houdt den stal droog, maakt een zacht bed voor het vee. Met 25 grauwturven kan men 1 Mbedekken, deze turf kost gewoonlijk ƒ 1 per 1000 stuks in het veen, de 1000 droge turven wegen + 425 kilogr. en met urine verzadigd + 3000 kilogr. uitmuntende mest, vooral na bijvoeging van zwavelzure kali en superphosphaat. Op sommige plaatsen, o. a. in Zwollerkerspel, heeft men zoogenaamde Zuid-Hollandsche stallen; achter het vee geen grup, maar eene breedte van ± 1.5 M. vrij diep uitgegraven; in deze geul blijft de mest 2 of 3 weken rotten. De Groninger, Friesche en Noord-Hollandsche veehouders, zullen zoodanige stal als niet met de daar heerschende zindelijkheid overeen te brengen, mogelijk af keuren, desniettemin zijn zulke stallen met het oog op de mestmakerij zeer aanbevelenswaardig. Dit onberekenbaar belang inziende, heb ik dan ook mijn Groninger idee er aan opgeofferd; ofschoon ik de mest gebruik op veengrond, leg ik op den bodem van deze grup een laag grauwe turf, hetwelk mij uitstekend bevalt en op grond van ervaring kan ik het gebruik van grauwe turf aanbevelen. Voor composthoopen, op zwaren kleigrond, op zandgrond en op

61