is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 5, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEBLINGEN VAN ME. J. A. SCHOBEE.

verstandig bestuur van den landbouw zeker niet het gebruik van strooisel behoort en dat een landbouwersbedrijf, dat regelmatig gebruik van strooisel tot stelregel heeft, niet op gezonden grondslag berust, waarom dan ook de betere landbouwers het blad- en naaldenharken reeds lang hebben afgeschaft. Om zich een oordeel over de waarde van het strooisel voor den landbouw te kunnen vormen, is het noodig de strooiwaarde of het opzuigingsvermogen en de mestwaarde van de verschillende stiooimaterialen na te gaan. "W at dient om inde stallen te worden uitgestrooid, heeft temeer waarde, naarmate het meer vloeibare mestdeelen kan opnemen. Het grootste opzuigings- of absorptievermogen bezit mos; dan volgen stroo van beukenblad, varen, fijnsparren en dennennaalden en ten laatste heide. Alzoo heeft mos daarvoor de grootste waarde. Bladstrooisel staat tegenover stroo, maar staat ook in zoover daarbij achter, omdat wanneer daarvan veel en op zich zelf wordt gebruikt, zich daaruit een tot zuren humus geneigden, langzaam zich omzettenden, dus een kouden mest, vormt. Met stroomest gebruikt en daaraan eene voldoende hoeveelheid goede humusrijke grond toegevoegd, zoo wordt een krachtige compostmest verkregen. De mestwaarde , d.i. de waarde, die de strooibestanddeelen hebben ter vervanging van de voedingstoffen, aan den bodem ontnomen door uitvoer en verkoop van landbouw-producten, hangt af van het gehalte aan plantenvoedende bestanddeelen die zij hebben; en daarom moet bij de vaststelling van de waarde van mest vooral gelet worden op die bestanddeelen, die zeldzamer worden aangetroffen en daarom ook meer waarde hebben, nl. op stikstof, kali en phosphorzuur. Voor de waarde van eenige plantenvoedingstoffen geeft Ebermayer (practisohe Düngerlehre, pag. 202) op: 1 KG. stikstof (in vorm van stalmest ƒ 0.72 1 » phosphorzuur dito " 0.24 1 w kali dito " 0.18 Als deze prijzen en de bovengenoemde verhouding aan plantenvoedende bestanddeelen ten grondslag worden genomen, dan laat zich de mestwaarde van de verschillende strooimatenalen aldus berekenen : Ineen kub. M. bedraagt gemiddeld: dennenin stroo beukenblad mos fijnsparren naa]aen. de stikstofwaarde ... ƒ 0.276 ƒ 0.48 ƒ 0.72 ƒ 1-356 ƒ 1-01)8 de phosphorzuur . . . » 0.036 " 0.048 * 0.096 • 0.07 " • de kali » 0.1024 . 0.03 » 0 096 – 0.03 " 1-024 ƒ 0.4144 ƒ 0.558 ƒ 0.9X2 ƒ 1.458 ƒ 3.152 waarde der anorg. stoffen. (zonder stikstof) . . . ƒ0.138 ƒ 0,078 ƒ0.192 ƒ0.102 ƒ 0.0054 Inde 100 Kgr. luchtdrooge strooimaterialen: de stikstofwaarde ... ƒ 0.396 ƒ 0 595 ƒ0 69 f 0 792 ƒ 0-936 de phosphorzuur ...» 0.054 * 0.06 • 0.09 " 0.043 " • de kali1 " 0.150 » 0.048 » 0.108 » 0.024 » 0-024 ƒ 0.60 ƒ 0.702 ƒ 0.888 ƒ 0.858 ƒ 0.984 waarde der anorg. stoffen „ _ , „nio (zonder stikstof) ... ƒ 0.204 ƒ 0.108 ƒ 0,198 ƒ 0.066 ƒ 0.048

75