is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 6, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET AANFOKKEN, VOEDEREN ENZ. DEK SCHAPEN.

bovendien kunnen de schapen deze ruif niet omwerpen en daar de ruif slechts weinig over hangt, heeft men nimmer last van hooizaad inde wol. Ook kan men haar zeer gemakkelijk inden schaapskooi verzetten, ten einde de mest overal gelijkmatig te verdeelen.

OVER DE VOORTTELING. Gedurende den voorzomer kunnen de rammen bij de schapen worden geweid, doch voor dat de schapen beginnen te paren, moet men de rammen onder dak ineen niet te klein, luchtig, doch niet tochtig, droog hok zetten , en met gras of later met hooi en wortelen en vooral krachtvoeder, goed en geregeld voederen. Aan een jonge ram b. v. per dag ba liter beste zuivere haver en Vs van een lijnkoek en 2 a 3 gram fijn zout over het voeder. Aan een oude of volwassene ram geve men iets meer. Omstreeks 10 November wordt de ram bij de schapen tot paring toegelaten; tweemaal daags gaat men met den ram aan een touwtje naar de schapen, die gepaard hebben krijgen een merk en worden aangeteekend, daarna gaat men met den ram naar den stal terug waar hij geheel van de schapen afgezonderd den tijd in rust doorbrengt. Zegt niet veehouders, dat is te veel werk, ’t kan wel iets minder. Juist dat half werk, dat knoeiwerk, is veelal oorzaak, dat er nog altijd zooveel ellendig verkrod vee gefokt wordt, ’t gaat met de schapen al niet heter dan met de runderen en paarden, bedenkt vooral, dat een slecht gebouwd grof dier ook moet eten om te leven, en wat brengt het opf ’t rendeert niet en bij verkoop heeft het weinig waarde. Vroeg geboren lammeren kosten betrekkelijk veel aan onderhoud of liever schapen die vroeg lammeren moet men goed krachtig toevoederen, zullen de lammeren flink opgroeien; bovendien zijnde vroeg geboren niet de beste voor den handel. Niet alleen dat enkele vroeg geborene lammeren inde kudde bij verkoop niets meer opbrengen dan de later geborene gladde, glanzige lammeren , maar enkele oude en ruwe lammeren bederven op de markt, het gezicht vaneen geheel hok: gelijksoortige jonge gladde lammeren brengen inden regel de hoogste prijzen op. Den tijd van verkoop of levering der lammeren wordt gewoonlijk gebaseerd op de voornaamste markten in Noord- en Zuid-Holland, b. v. de markt te Leiden, de laatste week in Mei en de eerste en tweede week in Juni, tegen dien tijd moeten de lammeren ± 7 Weken oud zijn. Ten einde in 7 weken tijds ook op ligte weiden flinke, sterke lammeren te kweeken, is het van groot belangde moederschapen met zorg te behandelen en krachtig te voederen, niet- alleen inde laatste weken, maar van minstens 1 November af; krachtige voeding voor en tijdens het paren heeft invloed op de hoeveelheid lammeren. De toestanden veranderen. Ook met betrekking tot de schapenhouderij moeten wij met den tijd mee; weiden verbeteren, krachtig voederen, zorgvuldig behandelen en met de meeste nauwgezetheid en weldoordacht, de kudde veredelen. Vroomshoop, 17 Mei 1883. (Wordt vervolgd.)

91