is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 7, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MINISTERIE VIS LANDBOUW IN DE VER. STATEN.

zaken met een erkend landbouwkundige als Referendaris aan het hoofd, wellicht eerder te verkrijgen zoude zijn dan een afzonderlijk Ministerie van Landbouw, verdient wel ernstige overweging. Zulk eene Afdeeling, inden geest als de Amerikaansche „Board of Agnculture” zoude reeds van onberekenbaar groot nut voor den Yaderlandschen landbouw kunnen zijn. In ieder geval is het ten minste zeer wenschelijk, wanneer men eindelijk eens tot een goed resultaat kon komen na het vele wat reeds over deze kwestie gesproken en geschreven is. (Zie oolc de kovte mededeeling op hlctdzij 111.) v. P. OVER HET WEGEN DER SCHAPEN. DOOU H. BOSKER. Vette varkens worden inden regel, voor zooverre ze niet geslacht en schoon aan de markt komen, per kilogr. levend gewicht verkocht. Yette runderen per kilogr. te verkoopen komt in enkele steden in gebruik; het ware wel te wenschen, dat zulks meer algemeen gebruikelijk werd. ... .. Omtrent de schapen zou ik er nu juist niet voor zpn deze per kilogr. levend gewicht te verkoopen, maar van groot belang is het, 1, n ii ni'li 011 Tl n1 fo W O O*O Tl

Kiep voor liet wegen Tan schapen op de kleine bascule. AB = 1.40 Meter. CD = 1.15 M. B E € H 0.64 M. F G = 3 M. Ondernam en hoekstijlen, reppels 0.05 hij 0.06 M. draagstokken, schrooten 0.08 » 0.03 " bovenzoom, schroot 0.10" 0.00 * « onderzoom, deel 0.20 « 0.02 " kleedhout, schroten (1.3.3.) 0.08 «'0.02 « Het kleedhout aan de achterzijde en einde is dmdelijkshalve weggelaten. Voor beide einden zijn draaibare deurtjes tegen de hoekstijlen.

door bij herhaling te wegen zich op de hoogte te stellen van de waarde der schapen. Schapenkoopers belmoren inden regel tot de zoogenaamde slimme kerels, en zeker is het, dat deze slimme lui de waarde van een vet schaap veel beter kennen dan de eenvoudige veehouder.... wacht u voor de strikken. Vr. Hoeveel moet ik geven

voor die scliapen (b. v. 120 stuks) ? Eisch. zooveel. Yr. Hoeveel voor 80. – Eisch. zooveel. Yr. Yoor 60, 50 of 40 stuks, natuurlijk altijd de beste, en tien tegen een dat de verkooper zich in de waarde vaneen klein getal uit de kudde vergist: de list is gelukt en de

verkooper ziet te laat dat hij er ingeloopen is. Dus, om de „gerechtigheid”, de bascule en eene kiep en wegen b. v. alle schapen die boven C wegen gemerkt met een rood stipje op de schoft, tusschen B en C op den rug en beneden B op het kruis en opschrijven. Weet men nu de waarde per kilogr. dan kan

103