is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 7, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBLIJDENDE VERSCHIJNSELEN.

door L. BROEKEMA. leder, wien de bloei der Nederlandsche zuivelbereiding ter harte gaat, zal gewis met belangstelling de beweging gadeslaan, die op dit gebied alom heerscht in Friesland, eene onzer botermakende provinciën bij uitnemendheid. Het is alsof de Friezen, die sterk gehecht heeten te zijn aan oude, eigene gebruiken, tot een nieuw leven zijn ontwaakt. Ze schromen niet meer, hunne eeuwenoude stelsels van zuivelbereiding prijs te geven en ze öf geheel door buitenlandsche te vervangen of inden geest van nieuwe stelsels te "Wijzigen. Zeer te prijzen is de weldoordachte wijze, waarop men sedert eenige jaren tracht tot verbetering te geraken. Yooral het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw heeft getoond, in dezen zijne-roeping volkomen te begrijpen. Overtuigd, dat het gemakkelijk gaat, nieuwe handelwijzen aan te prijzen, maar dat daarmede hare bruikbaarheid voor inheemsche toestanden niet bewezen 18, vaardigde het in 1878 een drietal achtenswaardige mannen, »oud en grijs geworden te midden van de praotische beoefening van de boter- en kaasmakerijen in Friesland” naar Zweden en Penemarken af, om de zooveel besproken en geprezen bolerbereiding m die rijken te onderzoeken en daaraan de Friesche boterbereiding Ie toetsen. Na hunne terugkomst legden genoemde Heeren hunne bevindingen en daarop gegronde raadgevingen neder in het bekende voortreffelijke Verslag aan het Hoofdbestuur, dat door den druk voor iedereen toegankelijk werd gemaakt. Ze spraken als hunne overtuiging uit, dat veel van ’t geen ze elders gezien hadden waardig was öp Frieschen bodem te worden overgebracht, maar dat ook de oude inheemsche stelsels in velerlei opzicht waardeering verdienden. Zonder twijfel heeft dit werkje, mot jeugdig vuur geschrevenr rijk aan inhoud en door den bezadigden toon zoo bij uitstek geschikt vertrouwen in te boezemen, aan vele zuivelbereiders in Friesland de oogen geopend. En het zegt reeds veel, wanneer bij de landelijke bevolking de overtuiging wortel schiet, dat de van geslacht tot geslacht gevolgde handelwijzen niet in allen deele onberispelijk zijn. De zucht naar verbetering is daarvan oen noodzakebjk gevolg, en dat deze in Friesland aanwezig is, daarvan ontving schrijver dezes de sprekendste bewijzen op een reisje inden herfst Van 1879 door de beste zuivelstreek dier provincie ondernomen. Helaas bleek het voor velen tengevolge van den korten pachttijd en de hooge pachtsommen, gepaard met de lage zuivelprijzen, ónmogelijk , tot ingrijpende verbeteringen over te gaan. Hoch, in aanmerking genomen, dat eerste soort boter steeds gretige koopers vindt en aanzienlijk hoogere prijzen bedingt dan geringere soort ■— de keuren inden boterhandel (ook eene instel'ng van Frieschen oorsprong) bewijzen het ten duidelijkste sprong juist door de lage zuivelprijzen de noodzakelijkheid, zich boor uiterst zorgvuldige bereiding op het verkrijgen van puike hoe-

107