is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 7, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent.

Assurantie-Agentuur. Platteland. AGEITTEET worden gezocht voor eene ONDERLINGE NEDERLANDSCHE BRANDWAARBORGMAATSCHAPPIJ uitsluitend voor Vlasserijen en Landbouwrisico’s. Franco brieven, onder letters LOS, a/h. Algem. Advert.-bureau van NIJGH & VAN DITMAR, Rot/er dam. BASCULESbij becker&buodingh, ARNHEM. Gr. J. KROL &

Belangrijk bericht!!! AMSTERDAMSCHE COMPOST, zorgvuldig bereid, doortrokken en verzadigd van BEER, zoomede AMSTERDAMSCHE BEERSTOFFEN afzonderlijk, beide van uitmuntende qualiteit, worden volgens opgave zoowel per spoor hij wagonlading als per schip afgeleverd door geheel Nederland. YOORBEIJTEL, Zeeburgerdijk No. 22, Amsterdam. 0”., ZWOLLE.

Fabrikanten van Chemische meststoffen, Gestoomd Beendermeel, opgelost Beendermeel, hoog en laaggradige Superphosphaten, Chilisalpeter, Zwavelzure Ammoniak, Kalizouten, Ville-meststoffen, Engelsche Mengsels, Afval van Beenzwart, Zwavelzuur, Gips. ONDER CONTROLE VAN HET PROEFSTATION. Prijscouranten gratis en franco.

* t=uO -S d t' c o> —. <v hJJ hh hJD c 5 Cj£ = 'I O – “£o •r • sS? 3 £ c= H -f 3= ° H.. Q C= « g o i— h :s N 1o S £ •"» J5 "r~~ ' CO -S o 4J . *-• 1 _q fn «s “ Si I kJ M > CS M T CL3 £ JÜ * * * r"o ==* 22 p oo Cd S 03 N GQ Bij den boekhandelaar A. OPHORST te Wageningen te bekomen, a ƒ2.25: NAGEL, „Omschrijving der Landen Tuinbouw-Maatschappijen enz., in Nederland.” Dr- V. BRUINSMA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhoit & Smit. / 1,60.

TUINBOUWSCHOOL „LINNAEUS” te Watergraafsmeer bij Amsterdam. OUDERS en VOOGDEN worden opmerkzaam gemaakt, dat de ni©UWO CURSUS aan vangt 1° Aug. e. k. Prospectussen en inlichtingen te bekomen bij den Directeur der Maatschappij, J. C. KROOK. KOEIEN VAN GEPELDE KATÖENPITTEN en ALA-MEAL HANDELSMERK. met een gewaarborgd gehalte van 42 pCt. EIWIT en 12 pCt. VET. Tegenwoordig het beate en voordeeligsfe veevoeder. HOENERBACH & DERKSEN, ROTTERDAM. IMPORTEURS, Vertegenwoordigd op de tentoonstelling te Wageningen.

Uitgegeven bij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle.