is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 10, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDEL IN EN ONDERZOEK VAN ZAAIZADEN.

den akker verbouwt. Om dit gras te drogen (ook voor halmgewassen, vooral Haver), bezigt men overal rikken, waarop het gewas opge' hangen wordt en dat daarop dikwijls bij gebrek aan ruimte inde schuren, des winters blijft. Die rikken worden gevormd uit loodrecht inden grond geplaatste posten, die 3 tot 10 en meer meter hoog zijn, en waarin op onderlinge afstanden van ongeveer 0.5 meter, pennen in schuinsche richting geslagen zijn, waarop de staken rusten, die het te drogen gewas moeten dragen. Bij het gebruik worden eerst de onderste staken gevuld, daarna op de volgende pennen een staak gelegd, deze weder gevuld en zoo vervolgens. Eensdeels het gebrek aan arbeidshanden maar vooral ook de te geringe zomerwarmte in het Noorden , .vooral inden nazomer* voor het drogen van de eerst laat rijp wordende Eogge en Haver, maar ook voor het hooi in sommige tijden, maken dat men deze rikken daar niet kan missen; het hout heeft men in Noorwegen en Zweden overvloedig; een groote hoeveelheid timmerhout wordt ook in Nederland, door de beide genoemde rijken geleverd. Ongelukkig gaat men over het algemeen bij het uitroeien van bosschen, hj) den bestaanden overvloed, ook in deze landen met te weinig voorzichtigheid te werk, waartegen dan ook reeds vele waarschuwende stemmen in het land zelf zich verhellen en er hier en daar door Eegeering en particulieren de noodige maatregelen genomen worden- Om nog even op die rikken terug te komen, zij geven, daar men ze overal over het land, ook in het zuiden van Zweden, verspreid ziet staan, gepaard met de rood geverfde zeer eenvoudig® en meestal kleine houten woonhuizen en de reeds genoemde talrijk® groote keien diluviale zwerfblokken een zeer eigenaardig uitzien aan het landschap. De vele groote en kleine bosschen van sparren, zoomede de talrijke meertjes en plassen en eindelijk) vooral in het Noorden, de soms zeer breede stroomen en rivieren) waarin steeds een verbazende menigte boomstammen, alle op een bepaalde lengte afgehakt en behouwen, afdrijven, dragen mede veel bij tot karakteriseering van het Noordsche landschap. (Wordt vervolgd.) AAN DE REDACTIE. Moergestel 9 Sept. Wij hadden alhier heden avond een landbouwvergadering in onze onder-afdeeling, waar door den landbouwer C. Jansen knollen en knolrapen ter bezichtiging werden gesteld) alsmede Prolifichaver, beide gewassen op pas ontgonnen heide ge' wonnen, doch goed gemest met Amsterdamsche Beer. De knollen en knolrapen waren zeer gaaf en malsch en wogen per stuk 2 en 3 kilogram; de haverwas goed bezet van halmen zeer wichtig, het stroo een meter lang. Deze landbouwer is vol ambitie doch durft zijn land goed te bemesten en behaalt van zijne andere gronden ook goede oogsten-Ik haal dit maar aan als bewijs, dat men waarlijk niet naar hel verre westen, naar Amerika behoeft te gaan om geld en brood 1® verdienen; daar, in dat Dorado, vindt men teleurstelling op teleur-

156