is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 1, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERING TAN DE ZUIVELBEREIDING.

dër Maatschappij te Culemborg in 1881 (Aug.) tot een punt van overweging te maken. Zie Mededeelingen enz., 1881, bl. 114. middel, om tot spoedige verkrijging van hetere bereidingswijzen, ®eer gelijkmatigheid inde producten en meer eenheid inden handel te geraken, had ik aanbevolen het aanstellen van adviseurs v°or zuivelbereiding, d.i. personen, die gehouden waren, aan de zuivelbereiders op aanvrage op eigen boerderij, wanneer dit verlangd werd, alle gewenschte inlichtingen te geven betreffende bereiding en afzet. De Geldersche Maatschappij van Landbouw zou Zulk een persoon aanstellen en bezoldigen en hem Wageningen als domicilie aanwijzen, ten einde zoodoende een band temeer te vormen tusschen onze inrichting en de praktijk, maar onder verplichting, de provincie op gezette tijden rond te reizen, opdat ]odere prakticus zonder veel moeite zich met hom persoonlijk in Pprbinding kon stellen. Er werd toen besloten, het Dagelijkseh oostuur te verzoeken, dit denkbeeld in nadere overweging te nemen, terwijl ik derhalve destijds speciaal onze provincie op het oog had, a°bt ik het wenschelijk, thans de zaak op algemeen terrein te brengen. Dank aan het Congresbestuur, dat het onderwerp, hoewel te *aat ingezonden, nog opnam, dank ook aan de Redactie van het i'taandblad van den Nederlandschen landbouwer, die er de aandacht ?P vestigde in haar feestnummer. (Zie bis. 100 van den vorigen J(targ, Bed.) . Ofschoon het denkbeeld intusschen min of meer verwezenlijkt ls geworden in Friesland en dus voor ons land niet geheel onbekend P'Cer is, aarzel ik niet de zaak nog eens ter sprake te brengen, integendeel, met des temeer vertrouwen kom ik er op terug. JJaar hieruit blijkt, dat de verwezenlijking niet tot de onmogelijkheden behoort. ■ Hoe zou ik schooner gelegenheid kunnen vinden hnn het Landbouw-Congres, om het oordeel van het meest ontwikkelde en meest belangstellende deel van onzen landbouwenden stand te vernemen: I°. over de wenschelijkheid, 2°. over de uitvoerbaarheid van het denkbeeld, ook voor andere Provinciën of misschien deelen daarvan. Het zij mij vergund, mijne meening dienaangaande te ontwikkelen. Een eerste vereischte voor den duurzamen bloei van onze zuivelereiding is: het voortbrengen van goede, zoo mogelijk puike boter eh kaas. Een eisch, die van zelf spreekt, maar steeds sterker Preekt, naarmate het buitenland steeds meer voortreffelijke profeten aan de markt brengt. Puike producten vinden altijd gretige °°pers; slechte kwaliteit vermindert meer en meer in waarde, ■°k al tengevolge van de kunstboter en de groote hoeveelheden hferieure kwaliteit uit Amerika. Maar kan onder de tegenwoordige ,'hstandigheden aan dien eisch worden voldaan ? Mag men bewefen, onze boter- en kaasmakers, zelfs bij goeden wil, hunne voortjfhgselen tot den hoogst bereikbaren graad van fijnheid kunnen ®hgen? Inde meeste gevallen moet hierop met neen geantwoord °rden. En welke is wel de oorzaak daarvan? Gebrek aan de ppeisohte kennis en bekwaamheid met betrekking tot de bereidingslJ2e. js ,jus niet voldoende, aan de boter- en kaasmakers op

5