is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 6, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDBCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE YAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie te Wageningen.) 1883. N®. 6, DE LEIDING EN BEHANDELING ONZER WOÜDBOOMEN. dook K. W. BOER. Onder de vele gewichtige punten bij de laatste Algemeens Vergadering der Geldersche Maatschappij van Landbouw inde Sectien behandeld, bekleedt voorzeker ook eene zeer belangrijke plaats het vraagpunt betreffende het snoeien der boomen. Wel geldt het hier eene zaak, waarover reeds menigmaal gesproken en ook veel geschreven is, maar zonder dat zulks die vruchten opleverde, die men daarvan had mogen verwachten, zoodat zij dan ook overwaardig Was, onder de te behandelen vraagpunten nog eens te worden opgenomen. Waar behoorde die behandeling trouwens beter tehuis dan op de vergadering eener Maatschappij, die geroepen is de belangen voor te staan eener Provincie als Gelderland, waar deze teelt eene zoo gewichtige plaats inneemt en in menig opzicht door velen met zoo groote zorg gedreven wordt. Dat er dan ook bij die gelegenheid menig woord over gezegd is, dat alleszins behartiging verdient, is zeker. Toch valt het niet te ontkennen, dat het gesproken woord in elk geval slechts dooreen beperkten kring wordt gehoord, en dat een verslag daarvan, ofschoon door bevoegde hand opgemaakt, uit den aard der zaak toch slechts een zeer bekort overzicht van het verhandelde geven kan. Aan aanleiding om dit gewichtig punt ook in dit blad nog eens meer opzettelijk te behandelen, ontbreekt het dus zeker niet. Intusschen ligt dit voor het oogenblik toch minder in mijne bedoeling. Immers zoo het snoeien, zooals het maar al te veel geschiedt, krachtig heeft medegewerkt, om menigte van boomen te misvormen en niet zelden inden grond te bederven, toch is het niet deze bewerking alleen en uitsluitend, die daaraan schuld heeft, maar ligt deze zeer veelvuldig ook inde verdere behandeling en leiding van het gewas, die zeer dikwijls van dien aard zijn, dat zij eene oorzaak worden, dat men snoeien moet, en dat men eigenlijk niet goed snoeien kan. Of dit nu echter Wel genoegzaam wordt ingezien, betwijfel ik zeer, en daarin ligt dan ook de grond, waarom ik het niet ongepast acht hier dit onderwerp eens wat meer van nabij te beschouwen en in meer algemeenen zin dus de behandeling en leiding onzer woudboomen te bespreken, wat ik te eerder doe, omdat daarbij m.i. nog wel een en ander Maandblad. ®