is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 6, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELIKGEN.

De Heer L. Nagel, chef der bekende Arnhemsche firma, schrijft ons het volgende: «Arnhem 14 Mei 1883. Ik bied u hierbij aan een beredeneerden, met vele figuren verduidelijkten, van eene prijslijst en van eene opgaaf van bekroningen voorzienen Catalogus van de Werktuigen en. Gereedschappen voor Akkerbouw en Bijenteelt der zeer bekende fabriek te Plagwitz-Leipzig van den Heer Bud. Sack. Ik heb dit werkje, keurig gedrukt bij deu Heer H. A. M Roelants te Schiedam, in onze taal overgezet, en vlei mij, dat de aanvraag naar dezen Catalogus, de eerste van dien aard inde Nederduitsche taal, aanzienlijk zal zijn. Zoowel bij mijne firma Louis Nagel en O. te Arnhem, vertegenwoordigster van den Heer Sack voor Nederland en Koloniën, als bij diens belangrijke inzending op de Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam, is deze Catologus gratis te bekomen.” Bij de Uitgevers Nijgh & van Ditmar te Rotterdam is Zaterdag 12 Mei verschenen n°. 1 van het nieuwe weekblad: «De Boterhandel”, ten dienste van deu handel in Boter, Butterine, Margarine en aanverwante artikelen. Behalve in het Nederlandsch, is het ook in het Engelsch en het Duitsch gedrukt. Een dergelijk blad kan zoowel voor landbouwers, die wekelijks een achtendeel of meer boter ter markt brengen, en die mede wenschen te werken tot het bevorderen van den handel in goede, natuurlijke boter, evenals voor de boterhandelaars zelve, van veel dienst zijn, als het op den duur aan de vereischten van zulk een blad voldoet. Het kost franco p.p. f 1.40 inde drie maanden en het biedt tevens gelegenheid aan tot adverteeren. Inde Landbouw-Courant n°. 26 is het geheele Wetsontwerp opgenomen, bij Koninklijke boodschap aangeboden aan de 2e Kamer der Staten-Generaal ter verleening van ƒ 100,000 als subsidie voor dein het volgende jaar te Amsterdam te houden Internationale Landbouw-tentoonstelling. Door vele landbouw-vereenigingen, Gemeentebesturen en particulieren zijn reeds subsidiën toegezegd, doch het is te hopen dat nog velen hunne belangstelling in deze algemeen Nederlandsche landbouw-onderneming toonen, door het geven van geschenken of het deelnemen in het Waarborgfonds. Secretaris van de Commissie, waaraan door eenige groote landbouw-maatschappij en het bestuur is opgedragen, is de Heer P. F. L. Waldeck te Loosduinen. Gebrek aan beschikbare plaatsruimte was oorzaak, dat nog geen melding kon gemaakt worden van de belangrijke besprekingen, gehouden in eene Vergadering der Holl. Mij. van Landbouw, 6 Maart j.l. over de wenschelykheid van eenige controle op den handel in boter op het buitenland. Sprekende feiten werden medegedeeld, die de noodzakelijkheid aantoonden, van het paal en perk stellen aan de knoeierij , die steeds op groote schaal plaats heeft bij het verzenden van boter, onder den naam van «puike Hollandsche” waar naar het buitenland en vooral naar Engeland. Het was vooral op de Kunstboter, waarop blijkbaar de meeste aandacht gevestigd was en die volgens sommigen vooral op de Engelsche markten, hoe langer hoe meer met den naam van «Hollandsche” boter bestempeld wordt, zeer ten nadeele natuurlijk van de prijzen der echte waar. Zeer zeker echter is het niet alleen de Kunstboter, maar ook de slechtere kwaliteit van natuurlijke boter, in groote hoeveelheid onder den naam van «puike Hollandsche’, in het buitenland ter markt gebracht, waardoor de boterprijzen gedrukt worden. «Self help”, uitgaande van vereenigingen van veehouders, die niets dan puike, le kwaliteit roomboter, met een bepaald merk voorzien, en in geplombeerde vaatjes, aan een bepaald handelaar in Engeland afleverden, zou zeer zeker mede veel er toe kunnen bijbrengen om mettertijd de reputatie van onze Hollandsche boter te herstellen. Zulke Vereenigingen, steeds eerlijk en trouw te werk gaande, zouden zeer zeker op den duur ook zelve finantieel goede zaken kunnen maken. Door de Holl. Mij. van Landbouw zal eene Commissie benoemd worden (of is misschien reeds benoemd) tot beraming van maatregelen tegen het nog steeds toenemende

94