is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 7, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER AANKONDIGING EN „ALLERLEI”,

b. v. de groote omnibusmaatschappij te Parijs de verbazende hoeveelheid hooi die zij voor de paarden behoeft, geperst uit verschillende streken van Frankrijk en zelfs uit Zwitserland, waar zij overal een groot aantal persen in werking heeft. Behalve het voordeel van gemakkelijk en minkostbaar vervoer zijn er nog andere voordeelen aan het persen van hooi verbonden. De ervaring heeft geleerd, dat het hooi veel langer zijne goede eigenschappen behoudt, wanneer het ten minste in voldoend drogen toestand ineengeperst werd, en de oorzaak is niet ver te zoeken. Evenals alle stoffen op onze aarde zijn ook, door den invloed der lucht, het hooi em het stroo onderworpen aan eene langzame ontleding: het vermindert daardoor van lieverlede in kwaliteit zoowel als in kwantiteit. Evenals het sterk ineenpersen van groenvoeder, bij het tegenwoordig veel opgang makende systeem van inkuilen (ensilage), de afsluiting der lucht dit voeder in nagenoeg groenen toestand voor bederf bewaart, zoo geschiedt dit ook met het ineengeperste hooi, dat ten gevolge van die bewerking veel minder oppervlakte aan de verterende (of oxydeerende) inwerking der lucht aanbiedt. Vooral in jaren en in streken, waarin de landbouwer zich overeen overvloedigen hooioogst mag verheugen, verdient het bovengezegde ernstige overweging. De overvloed van het eene jaar kan soms uitstekend ineen volgend minder voorspoedig jaar te pas komen. (Zw Courant.) Hij, die voederkosten sparen wil zonder zich zelf te benadeelen zoo sloot een Duitsch redenaar zijne voordracht over de doelmatigste voedering van het rundvee lette op het volgende: 1. op eene goede samenstelling van het voeder; vooral niet te weinig eiwitstoffen daarin, die wel het meeste geld kosten, maar zich tevens het best rendeeren ; 2. hij spore het goedkoopste krachtvoeder op, waartoe de tabellen, die tegenwoordig algemeen verspreid zijn, hem inde gelegenheid stellen; 3. hij zorge voor eene goede toebereiding van het voeder, waarbij door doelmatige zelfverhitting (broeiing) aan tijd gepaard kan worden; 4. hij streve er naar ook ander voeder warmte geven en zorge voor een goeden warmen stal, waarin het echter niet aan luchtverversching mag ontbreken. v. P. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 16 Mei tot. 14 Juni 1883, ’s morgens 8 uur.

111