is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 8, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lETS OVER UIEN EN UIENTEELT.

persoon (vendumeester), ook weder na overleg van verkooprekening, terstond den afzender in cheque overgemaakt. Zoo werkt iedereen mee om een product aan den man te brengen waaraan soms enorm veel verdiend, maar evenzoo verloren is. (Wordt vervolgd.) STALMEST EN KUNSTMEST. (Vervolg en slot van 1)1. 104.) door H. BOSKER. Stalmest bestaat bijna geheel uit plantaardige stoffen die inden grond langzaam verrotten; deze stoffen bevatten zuren en basis, die gedurende de verrottingsperiode vrij worden en met de bestanddeelen van den grond in aanraking komen en daarmede, onder toetreding van zuurstof, verschillende scheikundige verbindingen aangaan. Gedurende den tijd van verrotting der plantaardige stoffen heeft er eene eigenaardige werking inden grond plaats; het eene chemisch proces volgt het andere; ieder plantendeel, dat inden grond verrot, laat een ledige ruimte achter, deze ruimten worden steeds gevuld met lucht en vocht, en hierdoor heeft bestendig eene luohtverversching inden grond plaats; het koolzuur, dat bij het verrotten van plantendeelen vrij wordt, werkt sterk oplossend op de anorganische bestanddeelen van den bouwgrond. Ook het humuszuur, dat bij de ontbinding der plantenmassa gevormd wordt, komt hierbij te hulp, stikstof en waterstof, bij die ontbinding vrij wordende, vormen in verbinding met zuurstof ammoniak. Ammoniak werkt als basis, laat de waterstof los, neemt meer zuurstof op en vormt hiermede salpeterzuur. Door deze veelzijdige scheikundige werking wordt de bouwgrond niet alleen rijk aan plantenvoedsel maar tevens vruchtbaar. „Alle bouwgronden, die niet in bepaald buitengewone omstandigheden verkeeren, hebben behoefte aan stalmest, de eene grondsoort meer, de andere minder. Doch geen bouwgrond kan den stalmest lang ontberen.” (Prof. Maercker.) Zware kleigrond is gewoonlijk moeilijk te béwerken, bij droog weer wordt de grond hard, bij regenachtig weer nat en taai: deze geaardheid moet men zooveel mogelijk verbeteren. Droogleggen is inde eerste plaats een vereischte, daarna moet men het humusgehalte zooveel mogelijk vermeerderen en hiervoor is geen beter middel dan stalmest in verschen toestand. Niet om de zes of zeven jaar, maar om de drie of vier jaar, dan onderhoudt men bestendig het verrotten en vergaan der organische stoffen inden grond; daardoor blijft ook het verweren en oplossen van de bestanddeelen van den bouwgrond gelijkmatig doorgaan. Yooral stalmest vermengd met veel stroo is voor dit doel de beste. Bij het verrotten van het stroo ontstaan er bestendig openingen inden bodem, hierdoor kan de dampkringslucht vrij en diep inden grond werken. Zware kleigrond bevat in vele gevallen overvloedig mineraal plantenvoedsel, doch deze kunnen in stijven, vasten grond, wegens gebrek aan versche lucht en warmte niet genoegzaam verweren en oplossen; de grond blijft werkeloos. Door verschen stroorijken stalmest wordt

118