is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 9, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEEDSCHE EN FINLANDSCHE ZADEN.

naar het Noorden) en niet meer noordelijk dan dat de planten m staat zijn om gedurende den korten zomer van hunne nieuwe groeiplaats volkomen te ontwikkelen. 4. De zaden uit het hooge Noorden bezitten een schors die dunner is en zij ontkiemen spoediger en krachtiger dan de zaden van zuide ij er streken, terwijl zij tevens het aanzijn geven aan zwaarder en krachtiger planten. .... , , Deze punten, onder den naam van de „wet van Schuhler e e , zijn met den meesten nadruk bevestigd door andere natuuronderzoekers ten gevolge van de door hen gedane waarnemingen, zooa s o. a. door Prof. Nobbe te Tharand, Prof. Petermann te Gembloux, Prof. Haberlandt te Weenen. De tweede van deze genoemde onderzoekers deed hieromtrent de volgende uitspraak (zie „Kicheroües sur les graines originaires des hautes latitudes , Brusse ‘ blz. 44 en 45). „ a 1. De zaden van Klaver, Thimotheegras, Dennen en Sparren in Zweden tusschen 55°20' en 60°40' noorder breedte geoogst, onderscheiden zich van die uit zuidelijker streken «) door hun sterk kiem vermogen, blijkbaar niet alleen uit het aantal kiembare zaden, maar ook dooreen spoediger en krachtiger ontkiemen (1); o) door hun hoogen graad van zuiverheid; c) door het hooger gemi e c gewicht (meestal van 1000 korrels bepaald). , 2. Yan Roode en Basterdklaver is het inden handel voorkomende Zweedsche zaad bovendien gebleken vrij van Warkrui -( «scu a)- zaad te zijn. De soorten van genoemde gevaarlijke woekerpla zijn in het hooge Noorden zeer zeldzaam. „ , . „ 3. Het buitengewoon sterke kiemvermogen van de Noordscbe zaden, gevoegd bij hun aanzienlijk absoluut gewicht, verklaren den krachtigen groei en de hooge opbrengst die door S«bublCT anderen wordt opgegeven van gewassen, die uit nooi e j naar meer zuidelijke zijn overgebracht en wanneer men die g J met gewassen uit inlandsch zaad gewonnen. • leder practisch landbouwer is overtuigd van de waarde zaad met een sterk kiemvermogen; zaden die het laats bezitten en dus inden grond verrotten, doen geen anderen dienst meer dan tot bemesting, welke laatste, in dit geval wel wat te kostbaar is. Ook is dit onderwerp reeds herhaaldelijk m dït blad besproken, zoodat er hier niet verder over behoeft "18( W® te worden. Een hier nog niet genoemd voordeel verbonden aan het gebruik van Zweedsche gerst en haver om e T0? aandacht veevoeder, en waarop ook reeds vroeger op bz. is gevestigd, mag hier niet geheel onvermeld blijven nl. de du heid van den schil of de bast van genoemde graansoorten. Bij het aanzienlijk gewicht aan schillen, dat bv. in gr. av o is (ongeveer 25 pCt.), wordt de gebruikswaarde van het zaad daardoor natuurlijk aanmerkelijk hooger, en met gerst om te brouwen is het eveneens gesteld. (Wordt vervolgd.) (11 Wanneer men bv. bet aantal korrels dat van 100 stuks Zweedsche en andere zaden ineen kort tijdsverloop, b. v. 3 X 24 uren, en tevens de lengte de dan gevormde worteltjes met elkander vergelijkt.

135