is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 10, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWEEDSCHE ËN FINLANDSCHE ZADEN.

de eenvoudigste manier om uitmuntend zwaar en zuiver zaaizaad te verkrijgen. De stookplaatsen in deze droogschuren zijn niet van schoorsteenen voorzien, en daar het geheele gebouw gedurende het geheele droogtijdperk met rook gevuld is en deze het graan omringt, verliest dit natuurlijk meer of minder de oorspronkelijke, blanke kleur. Dit neemt echter niet weg, dat de Finlandsche, kunstmatig gedroogde rogge van zeer goede kwaliteit is. In Finland zelf acht men de inlandsche rogge voedzamer, en betaalt die meestal duurder dan het uit Rusland ingevoerde zaad. De Heer Nyqvist zegt hieromtrent in zijn reeds genoemden Catalogus, van de 74 door hem te Amsterdam tentoongestelde, alle in het contrólestation te Helsingfors onderzochte zaden (vergel. blz. 77 van dit Maandblad, waar ook de prijzen, waarvoor die zaden verkocht worden, vermeld zijn); Het graan, vooral de kunstmatig gedroogde rogge, ziet er geschrompeld en hoornachtig uit en het is daardoor dat onze rogge in midden Europa, waar deze bewerking van drogen onbekend is, ten opzichte van zijn voorkomen van minder goede kwaliteit geacht wordt dan die van andere landen. Maar onze granen groeien ineen land, waar de winterkoude dikwijls 40° onder het vriespunt bedraagt en waar de zomer, gedurende welke de zomergranen gezaaid en geoogst moeten worden, niet langer dan 2£ tot 3 maanden duurt. Een gevolg hiervan is, dat deze granen een buitengewoon groote kiemings-energie bezitten, die hen als zaaizaad voor zuidelijker gelegen streken van zeer hooge waarde doet zijn. Het zijn vooral Zweden, Noorwegen en Denemarken, die jaarlijks een groote hoeveelheid zaaizaad, van rogge vooral, uit Finland verkrijgen. Volgens opgave van den Heer Nyqvist, bedroeg de oogst der drie voornaamste graansoorten in 1880 in Finland: 4 200 000 hektoliter rogge, 2 000 000 h. haver en 1 900 000 h. gerst. Het grootste gedeelte der rogge en haver gaat naar het buitenland. Niet minder belangrijk dan de inzending van den Heer Nyqvist is de verzameling monsters, ingezonden door het Landbouwgenootschap der Finlandsche provinciën Nyland en Tavastebus, bestaande uit 92 monsters van 24 personen uit de aanzienlijksten van het land. Ook deze 92 monsters zijn alle ineen der Finlandsche contrölestations onderzocht en is daarvan de gebruikswaarde (Zuiverheid en Kiemkraoht) benevens het gewicht van het zaad bepaald. Nergens behalve in Zweden, treft men zulk eene uitmuntende kwaliteit van zaaizaad aan. De prachtig, in goud en kleuren en in het Nederlandsch, hoewel te Helsingfors in Finland gedrukte Catalogus, waarvan zeker nog wel gratis exemplaren te verkrijgen zijn bij den Heer van Hippius, Generaal-Agent voor Rusland op de Tentoonstelling te Amsterdam, geeft daarvan getuigenis. De door de Finlandsche inzenders tentoongestelde zaden, bestaan uit; rogge, (ook St. Jansrogge), gerst, haver, wikken, velderwten, lijnzaad, hennip, karwei, jeneverbessen, zaad van Tiraothee-graszaad en van Yossestaart (beide met buitengewoon hooge Kiemkraoht en Zuiverheid), alsmede zaad van Roode en Zweedsche Klaver. Van sommige zaden vindt men echter slechts een enkel monster. Om nu nog even op de zaden van Zweedschen oorsprong terug te komen, de 30 monsters door den groothandelaar Hagendahl te Orebro (waarvan hieronder nog nader zal gesproken worden) en

153