is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 12, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H, BOSKER. (Adres der Redactie te Wageningen.) 1883. N°. 12. HET LANDBOUWYERSLAGr OYER 1881. (Vervolg en slot van blz. 173.) ÏTiet onvermeld mogen hier gelaten worden de mededeelingen over het droogleggen van landerijen met buizen (draineeren), alsmede over het kleidelven en andere wijzen van grondverbetering, vooral ook omtrent de Gemeentereiniging. Bevatten de voorlaatste verslagen omtrent deze gewichtige zaken reeds veel meer bijzonderheden dan vorige, thans, dank zij het gewijzigde model van de Gemeenteverslagen, zijn zij nog aanmerkelijk uitgebreid en belangnjker geworden. Het lijdt geen twijfel of om slechts op een enkel punt e wijzen Gemeentebesturen van die gemeenten, waar tot nog toe weinig acht geslagen werd op het verzamelen, van den voor den landbouw kostbaren afval, zullen juist ten gevolge van de thans gedane onderzoekingen meer ernstig hunne aandacht daarop gaan vestigen, mede natuurlijk ten voordeele van den Landbouw. et overzicht van hetgeen hier en daar tot verbetering ineen of ander opzicht gedaan wordt, het gebruik van verbeterde werktuigen enz., is, bij vroeger vergeleken, mede aanzienlijk grooter van omvang en verdient aandachtige lezing. Hetzelfde valt omtrent de ontginningen op te merken. De bewerker der Landbouwverslagen vóór 1876, wijlen Dr. W. 0. H. Staring, zou zeker ten hoogste ingenomen zijn met de door hem vruchteloos zeer begeerde opgaven van b. v. de aanwezige en jaarlijks afgegraven Yenen en zeer vele andere gegevens, die thans voor een ieder in het Versla» toegankelijk zijn! ° De belangrijkheid der handelsbijzonderheden zal wel niet met zoo vele woorden betoogd behoeven te worden. Een ieder is daarvan overtuigd. Minder rechtstreeks in het oog vallend, maar daarom niet minder van gewicht is het onderwerp inde Derde of laatste Afdeeling van het Verslag behandeld. Wij zien er in, wat vanwege het Rijk ten behoeve van Land- en Tuinbouw in 1881 werd te koste gelegd o. a. aan onderwps en onderzoek; welke instellingen daartoe bestaan, hoe deze zijn ingericht enz. Eindelijk vinden wij er Maandblad, 12