is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 12, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

voedende bestanddeelen inde voornaamste voedingsstoffen aanduiden, zoodat de landbouwer, die zijn vee niet in het blinde weg, maar on de voordeeligste wijze wenscht te voederen, met behulp van de nieuwe tabel de voederwaarde van het voeder, dat hij wenscht te gebruiken, veel nauwkeuriger zal kunnen schatten, dan met de tabellen van Yfolff. De toelichting bij de tabel inden Almanak maakt een en ander volkomen duidelijk. Yerder bevat de Almanak bijdragen van dezelfde Schrijvers, die korte opstellen inden vorigen jaargang leverden; zij zijn zeker niet minder belangrijk. Een beschrijving van den Trieur behoort bij het nette titelplaatje. Een krachtige aansporing tot deelneming aan of ondersteuning van dele Nederl. internationale en algemeene landbouwtentoonstelling in Augustus e. k. (aan onze lezers reeds uit n°. 11 van dit Maandblad bekend), verder het nut van vruohtwisseling ook ter voorkoming van schade door insecten teweeg gebracht en eindelijk eenige praktische wenken bij het fokken van vee, ziehier de overige behandelde onderwerpen. Thans komt ook weder het Tarief voor onderzoekingen van landbouwvoortbrengselen in het Proefstation te Wageningen en in „den Proeftuin te Deventer” inden almanak zelf voor. Op het kaaitje der landbouwstelsels en spoorwegen zijn nu ook de nieuw aangelegde spoor- en tramwegen alle aangegeven. Het uittreksel uit onze Postwet is vollediger en duidelijker gemaakt, terwijl ook het meer bijeen plaatsen van sommige gelijksoortige tabellen, het gemak bij het gebruik heeft doen toenemen. Het zeer dunne en toe i sterke papier waarop de inhoud gedrukt is en het zeer stevige boekbinderswerk, maken den almanak tevens voor zak- en aanteekenboekje uitmuntend geschikt. Eenige advertentiën betreffende te koop gevraagde zaaizaden van kweekers, van verkrijgbaar gestelde herbariums van Grassen on van onder garantie te koop aangeboden zaaizaden onder contro e van het Proefstation (o. a. Zweedsche)_ zag steller dezer aankondiging met bijzonder groot genoegen in het bij den almanak rehoorende advertentieboekje. Elders in dit Maandblad meer hierover. 3) Br. Guido Krafft's „Illustrirtes Landwirihschafts Lexicon”, uitgegeven bij Paul Parey te Berlijn. De bewerkers en de ui – gever van dit uitmuntende met 1032 duidelijke figuren verrijkte Landbouw-woordenboek, dat thans geheel compleet , voor 20 Mark (ƒ 12.—) overal inden boekhandel verkrijgbaar is, hebben hun woord gestand gedaan. Reeds in het midden der vorige maand verschenen de laatste afleveringen, zoodat niemand zich door he bezwaar, aan een soms lange tijd onvoltooid blijvend woordenboek verbonden, behoeft te laten afschrikken , om het aan te schatten. Meermalen in dit Maandblad ten sterkste aanbevolen, behoeft er nu niet veel meer bijgevoegd worden. Steller dezer regelen was reeds verscheidene keeren inde gelegenheid, bij het zoeken naar sommige bijzonderheden omtrent een of ander onderwerp, om de voortreffelijke en recht praktische bewerking van het boek bij ondeivinding te leeren kennen. Geen wonder ook: vele bekende auto-

184