is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 12, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

riteiten ineen of ander onderdeel der uitgebreide landbouwwetenschap verleenden, elk in hun vak, een krachtige medewerking. Aan deze laatste en aan het buitengewone arbeidsvermogen van den kundigen hoofdbewerker, Prof. Dr. Güido Kratft, van wiens standaardwerk: „Lehrbuch des Landwirthsohaft” in weinig jaren 10,000 exemplaren verkocht werden, is het spoedig gereed komen van het nieuwe woordenboek te danken. Die slechts eenigermate de Duitsche taal verstaat en nu en dan gaarne inlichtingen zoude willen hebben omtrent hetgeen in zijn praktijk zich voordoet, bestede de waarde van ongeveer 1 hectoliter rogge, en koope bet boek gerust: hij zal er zeer veel voldoening van hebben. v. P. KORTE MEDEDEELINGEN. Circulaire. Het bestuur van het XXXVII6 LandhuishoudTcundig Congres dat in de tweede helft van Juni 1884 te Amersfoort gehouden zal worden verzoekt Uwe zeer gewaardeerde medewerking tot samenstelling van het programma der vraagpunten. De onderwerpen van verschillenden aard op landbouw betrekking hebbende zullen in twee afdeelingen worden gesplitst n. 1., de eerste afdeeling van onderwerpen betrekking hebbende op akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, zuivelbereiding, ontginning enz. de tweede afdeeling voor onderwerpen betreffende volkshuishoudkunde en natuurkunde op den landbouw toegepast, landbouw-onderwijs enz. Het bestuur verzoekt U de vraagpunten vóór 1 Pebruari 1884 te willen inzenden aan Mr. A. A. de Vries te Amersfoort, le Secretaris van het Congres, en het Congres met Uwe tegenwoordigheid te vereeren. Amersfoort Bestuur voornoemd. November 1881 Mr. W. Baron VAN GOLTSTEIN, Voorzitter. Mr. A. A. DB VRIES, 1= Secretaris. Korten tijd na bovenstaande is door het Congresbestuur een tweede Circulaire verspreid, waarin een uitnoodiging tot deelneming voor aaudeelen van ƒ 10.— in het Waarborgfonds van het Congres. Zij, die op deze wijze het Congres iinantieel wenscben te steunen, worden verzocht daarvan opgaaf te doen aan den Heer J. B. Beuker, 3e Secret.-Penningm. van het Congres te Amersfoort. Over het bedrag zal eerst na afloop van het Congres, voor zooveel noodig, worden beschikt. In n°. 70 van de te Wageningen verschijnende Nieuwe Landiouw-Courant komt een mededeeling voor vaneen voorstel, tot het oprichten vau Kamers van Landbouw in Frankrijk, door den bekenden landbouwschrijver Lccouteux in het «Journal d Agriculture pratique” onlangs gedaan. Die mededeeling bevat hoogst belangrijke beschouwingen over het nut van dergelijke Kamers van Landbouw, die aan de Regeering evenals thans de ook in ons Vaderland zeer veel nut doende Kamers van Koophandel op het gebied van Handel en Nijverheid in bet algemeen tot een uitmuntende vraagbaak omtrent landbouwbelangen zouden kunnen dienen. Zeer waar is het, wat iu het bedoelde opstel o. a. beweerd wordt: "De landbouwbevolking is wel talrijk, maar zij mist de kracht der samenleving; zij is verspreid, en niet zoo opeengehoopt als andere bevolkingsklassen, die daardoor meer dan gene kunnen samenwerken”. Niemand, die zich eenigermate op de hoogte gesteld heeft met maatschappelijke toestanden, vooral ook met dien van den Landbouw, zal de waarheid van deze bewering iu twijfel trekken en zeer velen zullen het eveneens met den niet genoemden steller van het stuk inde Nieuwe Landiouw-Courant eens zijn, dat bedoelde Kamers van Landbouw, goed ingericht, ook in ons Vaderland hoogst gunstig zouden kunnen werken, om de nadeelen van den geïsoleerden toestand van den Landbouw van lieverlede te doen verminderen en de samenwerking der landbouwers zelve, ter ver-

185