is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 1, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOED ZAAIZAAD. ONDERZOEK DAARVAN.

men, zooals steller dezer regelen, bij eigen ondervinding de verbazend slechte kwaliteit kent van het zaad, dat vroeger vrij algemeen en dat ook zeker thans nog in niet geringe hoeveelheid door sommige (niet alle!) niet garandeerende handelaren voor goed geld aan hun klanten woi’dt geleverd (1). Geen kosten worden door bedoelde handelaren gespaard, om door uitmuntende maar veel geld kostende werktuigen het zaad te zuiveren, om nieuwe bronnen voor goed zaad op te sporen (bepaald slecht zaad is natuurlijk ook door de beste werktuigen niet goed te maken), bij het mededingen op wedstrijden en keuringen enz. enz. De namen der handelaren, die met garantie vaneen bepaalde Gebruikswaarde onder Controle van het Proefstation te Wageningen hunne zaden verkoopen, zijn aan onze lezers uit blz. 53 (n°. 4) van dit Maandblad bekend. Alleen de Heer Schilthuis te Groningen behoort daartoe niet meer, terwijl sedert nog is toegetreden, zooals uit de verklaring van den Direkteur van het Proefstation op blz. 145 (n°. 10) blijkt, de Heer C. E. Broms te Amsterdam voor de Zweedsche zaden van de firma O. A. Hagendahl te Orebro (in Zweden). De bekende uitmuntende kwaliteit der Zweedsche zaden in aanmerking genomen (vergel. vorige Maandbladen) is die laatste toetreding als een groote aanwinst voor ons vaderland te. beschouwen. Maar ook van eenige andere der garandeerende zaadhandelaren is het aan steller dezes van nabij bekend, dat zij zaden van uitmuntende kwaliteit leveren, zoo bv. de firma’s Wed. J. Leupen & Zoon te Haarlem, K. Kobus te Deventer, C. G. van Tubergen te Haarlem. Yooral moet ook de ijverige Heer E. van den Bosch te Goes genoemd worden, zeker aan alle landbouwers van naam in ons vaderland reeds bekend, de eerste Nederlaudsche firma die tot de controle toetrad, en die zich steeds veel moeite geeft om zijne afnemers tot gebruik maken van de gelegenheid tot controle over te halen. Yolgens particuliere mededeeling, zal de Heer van den Bosch in het volgende voorjaar zaad van verschillende soorten van Grassen, gedeeltelijk tot nog toe ten onzent niet met garantie verkrijgbaar, inden handel brengen, waarvan de Gebruikswaarde niet zal behoeven onder te doen voor die der bekende Zwitsersche en Zweedsche. Ook van de overige Heeren garandeerende handelaars is aan steller dezer regelen niets dan goeds bekend. Wenschen nu de landbouwers van de genoemde gelegenheid tot controle partij te trekken, dan hebben zij o. a. op de twee volgende bijzonderheden te letten, nl. len, dat zij de kwaliteit van het gekochte zaad werkelijk laten controleeren en niet, in goed vertrouwen op de genoemde firma’s, dit nalaten en 2cn, dat de prijs, die er voor gevraagd wordt, in evenredigheid is met de kwaliteit of „Gebruikswaarde.” Men vergelijke de tabel op blz. 14 en 15. v. P. (1) Dit moge tevens tot antwoord dienen op eene opmerking, onlangs dooreen solied handelaar gemaakt, dat de schrijver van de beide bij den Heer ïjeenk Willink te Zwolle uitgegeven boekjes, de //Controle van handelszaaizaden” en «de Kuituur der Grassen”, te veel op de «handelaren” aan te merken heeft. De onpartijdige lezer der boekjes zal het zeker toestemmen, dat daarin alleen tegen de nit ongeoorloofde winzucht of uit onkunde voortspruitende knoeierij van sommige (niet garandeerende) handelaren is te velde getrokken.

12