is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 3, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

door het Bestuur der Vereeniging t. o. v.d. Landb. in Holl. Noorderkwartier. Uitgegeven bij H. A. M. Roelants te Schiedam. Zoowel de genoemde volijverige landbouw vereeniging door het uitschrijven der prijsvraag, als de bewerker van het hier aangekondigde Aanteekenboek door de wijze waarop die prijsvraag beantwoord is, hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt. Eenige opmerkingen over het landbouwboekhouden in het algemeen, gedeeltelijk reeds op schrift, maar waarvoor thans plaatsruimte ontbreekt, zal ineen volgend Maandblad gelegenheid geven om nader het genoemde Aanteekenboek te bespreken. Prijscouranten werden ter aankondiging toegezonden door: 1) H. van Zoest te Arnhem, van groenten-, bloemen- en eenige laudbouwzaden ; 3) Victor Romein & C°. Amsterdam, van groentenzaden (verzamelingen voor meer of minder groote tuinen); 8) K. Kobus te Deventer als bij 1); de Gras- en Klaverzaden worden door den Heer K. met garantie en onder controle van het Rijksproefstation verkocht. Dit laatste geschiedt mede door 4) C. G. van Tubergen te Haarlem in zijn met veel zorg bewerkte, beschrijvende en tevens geïllustreerde Prijscourant van 84 bladzijden, groot formaat, waarin een menigte zeer nuttige wenken bij het bezaaien van tuin en akker gegeven worden. Voor zooverre ons bekend, is het zeker de beste Prijscourant op dit gebied die inde Nederl. taal geschreven is. Aandacht verdient vooral ook de korte beschrijving der Grassen, waarvan het zaad tegen billijken prijs en in zeer goede kwaliteit (zooals de kiemproef en het verder onderzoek aantoont) door den Heer v. T. verkrijgbaar wordt gesteld. Eindelijk zond 5) de reeds algemeen gunstig bekende Firma Wed. J. Leupen & Zoon te Haarlem opgave van prijzen en garantiecijfers (mede onder controle van het Rijksproefstation) voor de door haar inden handel gebrachte Gras- en Klaverzaden. Zooals men weet belast deze Firma zich tevens met de leverantie van echt Zweedsche zaden, ook bij den Heer van Tubergen verkrijgbaar, doch door genoemde Firma als onderagent van den Heer Hagendahl te Orebro in Zweden, aan onze lezers reeds uit vorige Maandbladen bekend. Nadat het bovenstaande reeds inde drukkerij gezet was, zond ook de Heer E. van den Bosch te Goes zijn voorjaarsprijscourant van zaden (waaronder ook geïmporteerde Zweedsche). De Heer v.d. Bosch mag zeker, als deskundige op dit gebied en die reeds sedert vele jaren, zonder moeite of kosten te ontzien, er op uit is, om de beste bronnen ter verkrijging zijner zaden op te sporen, zeer zeker de eerste onder de garandeerende (en niet garandeerende) concurenten in ons Vaderland genoemd worden . deze gelegenheid zij tevens de aandacht gevestigd op het Zweedsche Suikerbietenzaad. Door den Heer C. E, Broms te Amsterdam worden kosteloos afdrukken verkrijgbaar gesteld, vaneen verslag der uitkomsten vaneen uitvoerig scheikundig onderzoek in het onderzoekingsstation te Orebro in Zweden verricht, van Suikerbieten voor zaadwinning bestemd en uit 9 Zweedsche provinciën afkomstig. Daaruit blijkt, dat van de onderzochte bieten er waren: 1 met 16,5 pCt., 3 met bijna 15 pCt., 1 met 14 pCt., 3 met ongeveer 18 pCt. en 3 met LI pCt. kristalliseerbare suiker. Ook het betrekkelijk lage niet suikergehalte van het sap pleit zeer ten gunste van deze Suikerbieten. Monsters zaad tot het nemen van proeven zijn- zeker wel door bemiddeling van den Heer Broms verkrijgbaar. Ter verspreiding van kennis omtrent het gebruik van hulpmeststoffen heeft de alom gunstig bekende Firma G. J. Krol & C°. (door wie aan onze lezers inde vorige maand een prijscourant van hunne meststoffen werd toegezonden) op nieuw een zeer nuttig werk verricht, door de opstellen van den Heer H. Bosker in n°* 8 van ons Maandblad, vorigen jaargang, onder het opschrift: «Stalmest en Kunstmest” ineen boekje vereenigd te laten afdrukken en dit aan zijne afnemers beschikbaar te stellen. De lezers van dit Maandblad, die de bedoelde opstellen kennen, zullen zeker aan de genoemde Firma hulde toebrengen voor haar onvermoeid en dit mag er gerust bij gevoegd worden geheel onpartijdig streven tot verspreiding van kennis. Gedenk de vogels! Tot nog toe was de winter zonder sneeuw van eenig aanbelang, maar daarom zijn wij niet verzekerd dat nog niet verscheidene dagen, mis-

46