is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 3, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K A I NI T.

19/22 «/o Kainit 75 Pfennige per 50 kilo, Wiesendüngesalz, schwefelsaure Magnesia, vorzüglicher Compostdünger, coneentrirte Kalisalze, Viehsalz, Locksteine, Buttersalz, GTaubersalz, Bittersalz, Chlorkalium empfiehlt Stassfurt. H. GÜLDENPFENNIG. ANDELSMESTSTOFFEN ■te gebruiken. Door E. J. VAN PESCH. Bekroond door de L andh o u w-V er een igi ng te Zwolle. Prijs ƒ 0.60.

SÜTTON & SONS, READING. De mengsels van gras- en klaverzaden en alle andere land- en tuinbouwzadeu van deze oude beroemde firma, welke blijkens de ondervinding van hen, die er NIEUWE GROENLANDEN in deze provincie mede aangelegd hebben, uitstekend voldoen , worden door ons zonder berekening van commissie, tegen de Engelsche prijzen, onder bijberekening van de vracht geleverd. Wij houden ons aanbevolen voor tijdige bestellingen en voor bet mededeelen der adressen van gebruikers. Groningen. BOEKE & HUIDEKOPER. Woolnough's Zaai- en Schoffelmachines met verbeterd Ketting-voorstuurtoestel, met den Eersten Prijs bekroond op bijna alle WEDSTRIJDEN en TEN – TOONSTELLINGEN der Holl. Maatsch. van Landbouw , sedert 1873 gehouden. Eenige soorten zijn voorhanden en worden afgeleverd te Rotterdam of Groningen door hunne Agenten voor Nederland: BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen.

Clayton & Shuttlevorth. Stoommachines, Locomobielen, Dorschmachines, Graanmolens, Straatlocomotieven, enz. De Koninklijke Landbouwmaatschappij van Engeland heeft de eerste prijzen voor Locomobielen en Stoomdorschwerktuigen toegekend aan C. & S. op iedere Tentoonstelling, waar zij sedert 1849 hebben medegedongen. Geïllustreerde Hollandscbe Catalogus en prijsopgaven, benevens getuigschriften van vele gebruikers in Nederland, worden op verlangen franco toegezonden door de éénige Agenten in Nederland: BOEKE Sc HUIDEKOPER, Groningen, die onlangs Locomobiel N°. 21182 en Stoomdorschmachine N°. 19290, door C. Sl S. vervaardigd, afleverden. Dr. V. BR UI NS MA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhoff & Smit. ƒ 1.50. BASCULESbij BECKER&BUDDINGH, ARNHEM. Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. f 050.

Bij W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle is uitgegeven: DE KUITUUR VAN GRASSEN MET HET OOG OP HET AANLEGGEN VAN WEIDEN. DOOR F. J. VAN PESCH, Assistent aan het Rijksproefstation, belast met het onderzoek van zaden. Met 26 figuren van W. Bal & Zonen te Delft. Prijs f 0.50, franco p. post f 0.55.