is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 4, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOR T E M EDEDÉELI XGE X.

Het thans verschenen //Verslag van het verhandelde op het XXXVI® Laudbouw-Congres, in Juni 1883 te Veendara gehouden, van welk Verslag nog enkele exemplaren verkrijgbaar zijn, bij overzending vaneen postwissel a ƒ 3.50 aan den Heer Mr. G. Nauta te Veendam, zal ineen volgend Maandblad besproken worden. Plet getuigt van ernstigen arbeid, zoowel door den samensteller er aan besteed, als op het Congres zelve verricht. Onwillekeurig ontstaat bij het lezen de overtuiging: De Landbouw-Congressen zijn bij ons nog volstrekt onmisbaar. Van lektuur gesproken, zij die gaarne een duidelijk overzicht van de samenstelling en bewerktuiging van het menschelijk lichaam zouden wenschen te hebben, doch wien het aan tijd ontbreekt om meer uitvoerige boekwerken daarover te lezen, zullen zeker ten hoogste voldaan zijn, wanneer zij met een nieuw te Gent (bij J. Vuylsteke) uitgegeven boekje van deu Heer Br. Julius Mac Leod kennismaken. Het is met talrijke zeer duidelijke figuren voorzien en paart aan beknoptheid, groote duidelijkheid en tevens volledigheid. Red. Een goedkoope verf voor stallen of andere landbouw-gebouwen, die aan weer en wind blootgesteld zijn, kan men zelfs bereiden uit 6 deelen ongebluschte kalk en 1 deel poeder van houtskool met zooveel dikke melk te vermengen, dat het mengsel gemakkelijk met een kwast op het hout- of muurwerk kan uitgestreken worden. De kleur van het mengsel wordt licht grijs; door er een minerale kleurstof bij te voegen, kan men er naar willekeur de een of andere tint aan geven, De kosten der verf komen op ongeveer 13 tot 18 cents de vierkante meter der te verven oppervlakte te staan. (Zrvolsche Courant.) Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Eebr. tot 14 Maart 1884, ’s morgens 8 uur.

Bericht. Tot ons groot genoegen is een aanmerkelijk gedeelte van dit Maandblad met ingezonden stukken gevuld. Dit is echter oorzaak, dat andere opstellen, o. a. een over Deensche hoterfabrieken, waarvoor de Uitgever van dit blad reeds twee figuren heeft aangekocht, alsmede het slot van het opstel van den Hr. de Beucker tot het volgende Maandblad moeten blijven liggen. Red.

63