is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 9, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KULTUUR VOOR 'WINNING VAN ZAAIZAAD.

afgedorschte grasstroo, dat met stroo van zomergranen in voederwaarde gelijk gesteld kan worden; het Engelsche Raaigras leverde b. v. 2500 tot 3000 kgr. van de halve hektare. KORTE MEDEDEEL INGE N. Internationale Landbouw-Tentoonstelling te Amsterdam. Wij kunnen deze mededeelingen aanvangen met het verblijdende bericht, dat de Direkteur der Rijkslandbouwschool (vergelijk het vorig Maandblad) aanmerkelijk in beterschap toeneemt en zich reeds weder een weinig met zijne gewone werkzaamheden kan bezig houden. Zijn toestand vereischt echter nog steeds (29 Aug.) groote behoedzaamheid. Bij het indruk verschijnen van dit nr. van het Maandblad is onze eerste Internationale Landbouw-Tentoonstelling te Amsterdam reeds verscheidene dagen geopend en hebben zeer zeker verscheidene onzer lezers haar bezocht. Inde laatste weken voor de opening hebben de meeste der nieuwsbladen zich beijverd om de aandacht op de Tentoonstelling te vestigen en er belangrijke bijzonderheden van te vermelden. Daaruit valt op te maken dat zij luisterrijk zal zijn, en het is te verwachten, dat de Nederlandsche landbouw, niettegenstaande vele uitstekende inzendingen. van het buitenland, er een goed figuur zal maken, dank zij de uitmuntende leiding dolmannen van naam en invloed op landbouwgebied , die met inspanning van alle krachten de zaak hebben op touw gezet en ten uitvoer gebracht en niet minder de eendrachtige samenwerking van Rederlandsche landbouwvereenigingen en particulieren, die zeldzaam mag genoemd worden. Ook de flinke medewerking van ’s Lands Regeering heeft krachtig tot het welslagen der Tentoonstelling medegewerkt (1). Dat die samenwerking, door „eendracht machtig” zich niet tot deze Tentoonstelling zal bepalen, maar ook verder tot zegen van den vaderlandschen landbouw en van de geheele volkswelvaart werkzaam zijn, daartoe bestaat alle waarschijnlijkheid. Werd er door den Yoorzitter van het onlangs te Amersfoort gehouden Landbouw-Congres, in Zijne belangrijke openingsrede, met nadruk op het wensohelijke ja onmisbare van voortdurende, nauwe aaneensluiting der verschillende landbouwmaatschappijen in ons Vaderland gewezen, er werd aan dien wensch tijdens het Congres reeds gevolg gegeven door de vereeniging vaneen comité , bestaande uit leden van verschillende maatschappijen, dat zich de behartiging der algemeene vaderlandsche landbouwbelangen ten taak stelt. Dat is een goed begin en de thans gehouden Tentoonstelling te Amsterdam, dooide vereenigde landbouwmaatschappijen in het leven geroepen, vergroot de kans van het eindelijk tot stand komen der Nederlandsche Maatschappij van Landbouw. (1) Bij het corrigeeren van deze drukproef kan medegedeeld Worden, dat de uitkomst volkomen aan de verwachting heeft beantwoord en die zelfs verre overtroffen. Elk Nederlander, die inden vaderlandschen landbouw belang stelt, kan met recht trotscli zijn op hetgeen de Tent. oplevert. V. P.

141