is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 9, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

merkwaardige collectie Zweedsche zaden, op blz. 134 en 149, van den vorigen jaargang van dit Maandblad beschreven. Al het in dit Paviljoen bijeengebrachte vormt het waardige begin vaneen Internationaal Landbouwmuseum, dat men op een nader te bepalen plaats in ons Vaderland wenscht op te richten. Verschillende inzenders op de Tentoonstellingen te Amsterdam in het vorige jaar en thans, hebben hunne inzendingen daarvoor afgestaan. Het is de Heer D. F. A. Bauduin te ’s Gravenhage, lid van het Hoofdbestuur der Holl. My. van Landbouw, Voorzitter der Jury van de thans gehouden Tentoonstelling en eigenaar van eene groote boerderij inden nieuwen Ypolder nabij Halfweg, die in het vorige jaar bij het Bestuur der Holl. Mij. v. L. de oprichting van genoemd Landbouwmuseum voorstelde en die nu inde Landb -Courant van 28 Aug. een dringend beroep doet op de medewerking van allen, die thans op de Tentoonstelling landbouwvoortbrengselen hebben ingezonden. Met vol vertrouwen op een goede uitkomst noodigt de Heer Bauduin allen uit, die het een of ander ten dienste van het museum kunnen afstaau, om daarvan opgave te willen doen aan den Heer Mr. D. Josephus Jitta te Amsterdam, die zich dan nader met de welwillende medewerkers in betrekking zal stellen. De Red van dit Maandblad ondersteunt ten dringendste deze uitnoodiging. Er zijn zeker vele van onze Lezers die tot het in stand brengen en uitbreiding van genoemd Museum kunnen en willen medewerken door aanbieding vaneen of ander landbouwprodukt van blijvende waarde. (Bij het corrigeeren der drukproef geschreven.) In zeer vele kleine boerderijen, waar akkerbouw hoofdzaak is en waar slechts enkele koeien gehouden worden , mist men den melkkelder, en moet de melk soms vele dagen achtereen inde woonkamer ineen kast, die zelden goed dicht is, bewaard worden, totdat er eeu voldoende hoeveelheid bijeen is om te karnen. Niet alleen stof, maar ook allerlei schadelijke dampen worden dan door de melk opgenomen en de daarvan gekarnde boter moet wel van geringe qualiteit zijn, maar al te dikwijls slechter dan goede kunstboter. Een Duitsch landbouwblad raadt hiertegen het volgende middel aan: Men late ineen hoek van het vertrek een hooge, goed sluitende kast maken, waarin onder, dicht aan den bodem en ook bovenaan aan iedere muurzijde een gat gemaakt is, welke 4 gaten door buizen met de buitenlucht in verband staan. De gaten moeten niet te nauw zijn en door schuiven afgesloten kunnen worden; de eene onderste buis aan de zijde waarvan de wind komt laat men open en evenzoo de aan de tegenovergestelde kant aanwezige buis boven. Op deze wijze is men steeds in staat een luchtstroom inde kast te regelen, die deze frisch houdt en alle schadelijke dampen verwijdert. De niet aanzienlijke kosten zullen binnen zeer korten tijd door hoogere prijzen voor de verkochte boter vergoed worden. (Prov. Overijss. en Zw. Ct.) Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Juli tot 14 Aug. 1884, ’s morgens 8 uur.

Opmerkingen: Regen gezamenl. slechts 70 mm., hoewel van 11 Juli af bijna dagelijks tot den 31sten toe meer of minder neerslag. Weinig onweder, hij inden regel hooge temperatuur, vooral inde eerste helft van Juli en ook van Augustus. Schoon oogstwcder. v. P

143