is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 9, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADYERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent.

F. A. HOLLEMAN, Over de doelmatigste wijze van ontginning onzer heidevelden. HANDLEIDING YOOE HEIDEONTGINNERS. Prijs f 0.50.

Cheavin’s Waterfilters, Bekroond met de hoogste medailles op tentoonstellingen in alle wereiddeelen. Zij zuiveren met eene merkwaardige snelheid het slechtste en ongezondste water volkomen van alle schadelijke hestanddeelen en worden dooreen groot aantal geneesheeren met warmte aanbevolen. Een geïllustreerd prospectus met de prijzen, aanbevelingen van geleerden en attesten, wordt door de hoofdagenten 30EKE & HUIDEKOPER te Groningen gratis en franco gezonden. Nederl. Verzinkfabriek firma B te Dordrecht. VAK DERIjMEK&C". Galvanisering op LOON. Fabriek van Verzinkt Ijzeren Losanges (vorm leien). Platen (verschillende vormen) voor Dak- en Zijbekleeding. —-—-Dak- en Huizenbouw, pasklaar of opgesteld. Niet aangroeiende en roestwerende Zinkverwen. Gratis Geillusteerde prijscourant. SIEL-KIEIWfIPPJIRftfIT (systeem COLDBWE & SCHÖNJAHN) PATENT ONMISBAAR voor Bierbrouwerijen, Landbouwers, Zaad- en Graanhandelaars. Prijs ƒ7, incl. verpakking. Verkrijgbaar bij de eenige Agenten voor Nederland en Koloniën: VICTOR ROMEIN & C°., Zaadhandel. \ Amsterdam, Paleisstraat 43.

ler of Aalt te KAMPEN voorkomende, inde jaren 1885, 1886 en 1887, zal bij inschrijving verkocht worden door de Commissie voor de Gemeeute-Reiniging, volgens de voorwaarden ter visie liggende in het Gemeentehuis te Kampen. Jle biljetten moeten op 17 September 1884 vóór des namiddags 2 uren zijn ingeleverd, op welk uur de opening geschiedt. B ASCII LES bij BECKER & BUDOiNGH, ARNHEM. Zuiver beendermeel, bijzonder geschikt voor BEMESTING, wordt a ƒ 8.50 per 100 kilogram franco wagon geleverd door VAN BUUL & EÜAS, Knoopcnfabriek te STRIJP bij Eindhoven. THOÜ/lAS FIGEE, Werf Coiirad. ïoiirder Sparen, Haarlem. INRICHTING tot het maken en herstellen van Baggerwerktuigen, Grondwegpersen, Elevators, Zandzuigers, Stoombooten, Ijzeren Vaartuigen en Werktuigen tot grondverplaatsing. Dr. V. BR UI NS MA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhofï & Smit. ƒ 1.50. Stadsreiniging Amsterdam. De nieuwe Prijscourant der Amsterdamseho Compost enz. is verschenen en wordt op franco aanvraag franco toegezouden door den Ambtenaar belast met mestbereiding en verkoop Zeeburgertlijk N°. 22, Amsterdam.

nE CONTROLE VAN HANDELSZAAIZADEN. Beknopt en praktisch handboekje ten dienste van landbouwers en handelaren. Door P. J. VAN PESCH. Met 29 figuren. Prijs ƒ 0.60.