is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 11, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENE DOELMATIG INGERICHTE STEDELIJKE MELKINRICHTING.

de tusschenas geplaatst en de Heer Weinstrauch vertelde ons, dat hij de ronde drijfriemen nooit sterk aantrok, maar altijd slap liet hangen. Hij schroef het daaraan toe, dat hij nog bijna geen reparatie aan riemen of Separator zelf noodig had gehad, hoewel zijne fabriek reeds een half jaar in werking was.” Het blijkt wel dat velen denzelfden gunstigen indruk als wij, van een bezoek dezer inrichting kregen. In n°. 136 van het vakblad Landw. ThierzucM plaatste de Heer G. Hangers een belangrijk, door eene afbeelding verduidelijkt artikel over deze zelfde fabriek en wij zijn thans in staat gesteld, ook de lezers van het Maandblad met deze afbeelding bekend te maken, waarbij wij eene vrije vertaling van het opstel van den Heer Hangers voegen, dat hij plaatste onder den titel: ~Die Aetiën-Meierei in Hamburg.” „Be vorm van naamlooze vennootschap (of zooals de Buitschers dit veel eigenaardiger uitdrukken: Actiën-Gesellschaft) (1) is voor het vervaardigen van zuivelprodukten op groote schaal voor het eerst in Buitschland toegepast bij de, inden loop van het jaar 1883 te Hamburg geopende „Aetiën-Meierei,” n°. 40 Yereinstrasse inde voorstad St. Pauli gevestigd. Yolgens hare statuten bedraagt het maatschappelijk kapitaal, dat in 500 aandeelen ieder van 500 Mark verdeeld is, 250 000 Mark, in termijnen te storten, zoodat de eerste storting 40 pCt. bedraagt en de volgende niet hooger mogen zijn dan 20 pCt. Het kalenderjaar valt samen met het jaar der vennootschap. Op 31 Becember worden de rekeningen afgesloten en wordt de balans opgemaakt. Het meerdere bedrag van het actief boven het passief geeft de zuivere winst aan. Hiervan wordt eerst 5 pCt. voor het reservefonds afgezonderd, vervolgens 5 pCt., en niet hooger, aan de aandeelhouders uitbetaald en van hetgeen er dan nog overblijft worden 10 pCt. als tantième aan de commissie met het bestuur belast uitgekeerd en de rest als extra dividend onder do aandeelhouders verdeeld. Het reservefonds mag voorloopig 50 pCt. van het gestorte maatschappelijk kapitaal niet te boven gaan. Yolgens het prospectus schat men de bedrijfkosten per Liter op 2,5 pfennig en bij een omzet van 10 000 Liter per dag de zuivere winst op 148,60 Marken per dag of 54 239 Marken per jaar. Be commissie met het toezicht over deze onderneming belast, bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden en kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Het eigenlijke bestuur wordt gevormd door de directie, die uit één of meer (door de bovengenoemde commissie van toezicht gekozen) directeuren bestaat. Als directeur fungeert tot nu toe de heer Gr. Weinstrauch, die overeen boekhouder, een boer, eene boerin (Meier en Meierin), een machinist en het verder noodige personeel kan beschikken. Be Birecteur sluit de contracten over den aan- en verkoop van de melk, die in Hamburg volgens oud gebruik van den eersten Mei tot den laatsten April loopen en naar Eimers van 32 Liter inhoud berekend worden. Be inrichting levert (zie de achterstaande prijscourant) ook (1) Opmerking van den vertaler.

162