is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 12, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOEDERSTOFFEN OP DE GEAARDHEID VAN MELK EN BOTER.

scherpe op mosterd gelijkende olie, die haren doordringend scherpen smaak aan de boter van er mede gevoederd melkvee mededeelen. 8. Bierdraf. Wanneer er niet meer dan hoogstens 1 Kgr. daags aan 500 Kgr. levend gewicht vervoederd wordt, is het in ieder opzicht een goed voeder voor melkvee; het heeft ongeveer dezelfde uitwerking als palmpittenkoek. 9. Spoeling. Te veel spoeling, d.i. meer dan 25 Kgr. per dag en 500 Kgr. levend gewicht, maakt de melk dun en de boter slecht. De laatste wordt week, is minder duurzaam en wordt licht bitter. Men wachte zich de spoeling te warmte geven. LEBPOEDEE. Betrekkelijk nog nieuw is de vaste natuurlijke leb, door M. Blumenthal te Berlijn inden handel gebracht zoo deelt het „Oesterr. landw. Wochenblatt” mede. Het doet zich aan het oog voor, volgens een proef er van, door den fabrikant aan een Oostenrijks Proefstation ingezonden, als een licht grijs, fijnkorrelig poeder, waarin de lebstof in zeer geconcentreerd en toestand aanwezig is, zoodat één deel van dit poeder ongeveer 112 000 deelen versche, onafgeroomde melk in 40 minuten bij 35° C. kan stremmen, terwijl door de reeds veelvuldig gebruikte lebvloeistoffen uit den handel meestal slechts 10 000 deelen melk in denzelfden tijd en bij dezelfde temperatuur dik worden. Volgens een onderzoek, in het genoemde Proefstation gedaan, bestaat de „vaste natuurlijke leb” uit 0.80 pCt. vocht, 94.56 pCt. keukenzout en 4.64 pCt. organische stoffen, welke laatste uitsluitend de tot stremming vereischte bestanddeelen bevatten. Zij smaakt als zuiver zout en lost zich in water even spoedig op als fijn keukenzout. Het gebruik is dan ook even eenvoudig als dat van de vloeibare lebextracten. Men meet met een zelf gekozen maatje de voor de te maken kaas vereischte hoeveelheid af en lost die ineen weinig water op, waarna men deze heldere oplossing met de melk vermengt. Hoewel zoo vervolgt het blad de meeste lebvloeistoffen die inden handel voorkomen, zeer goed aan het doel beantwoorden, gelooven wij toch de vaste natuurlijke leb, al ware het vooreerst slechts tot proefnemingen, dringend te kunnen aanbevelen, daar het tegenover gene, eenige niet onaanzienlijke voordeelen aanbiedt. In de eerste plaats behoeft men slechts zeer geringe hoeveelheden om de melk dik te maken, dan kan men er zeer zindelijk mede werken en eindelijk is het veel gemakkelijker te vervoeren en te bewaren dan de vloeibare lebsoorten. De laatste, 2 maanden oud, verliezen na een jaar tijds, wanneer ze in gesloten flesschen en op een koele plaats bewaard worden, ongeveer 25 pCt. van hare oorspronkelijke sterkte; in half gevulde flesschen verliezen zij echter dikwijls aanmerkelijk meer; zij worden spoedig troebel en vormen dan een bezinksel, terwijl zij tevens een onaangenamen reuk verkrijgen. Aan al deze bezwaren is de poedervormige leb niet onderhevig en men kan de bewering, dat het zijne werkzame kracht op den duur behoudt, zeer goed gelooven. Verder kan 1 Kgr. van het poeder, voldoende voor de verwerking van 112 000 Liter of

185