is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1884, no 12, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN,

door L. N. SCHUURMAN & P. H. JORDENS. I°. Grondwet, 5° tot Aug. 1881 bijgewerkte druk ƒ 0.50 2°. Wet op het Kiesregt, 5° druk, 1881 » 0.25 3°. Wet Provinciale Staten, 4° druk, 1883 • 0.25 4°, Gemeentewet, 8' druk, bijgewerkt tot Augustus 1883 » 0.80 s°. Reglementen Suriname, Curagao en Wed. Oost-Indië, 2'dr. 1883, met aanvulling tot 1884 * 0.75 6°. Wet Armbestuur. 5' druk, 1880 » 0.25 7°. Wet Lager Onderwijs, met besluiten ter uitvoering, 5' druk, Aug. 1884. . » 0.50 B°. Wet Middelbaar Onderwijs, 5° druk 1882, met aanvulling tot 1884. . . » 0.50 9°. Wet Hooger Onderwijs, met besluiten, 5° druk 1882, met aanv. tot 1884 . » 0.50 11°. Wet op de Nationale Militie, 5* druk 1883, met aanvulling tot 1884. . * 0.75 12°. Wet op de Schutterijen, 5® druk, met aanvulling tot 1884 " 0.25 13». Wet Inkwartieringen, Transporten en Leverantiën, 3'druk, 1876. » 0.26 14». Wet op de Maten, Gewigten, enz., 3' druk, 1874 « 0.50 15°. Wet Jagt en Visseherij, 5' verm. druk, bijgewerkt tot Sept. 1883 ...» 0.26 16». Wet tot Afkoopbaarstelling der Tienden, 2e druk . . • 0.16 17°. Wet betr. de Burgerlijke Pensioenen, 4» druk, bijgewerkt tot Sept. 1880. •• 0.25 18°. Wet op het Zegel, 7' druk, met de wet van 11 Junij 1882 etc » 0.26 19°. Wetten op de Grondbelasting, 2» druk, Junij 1882 * 0.26 20°. Wet op de Collegiën van Zetters, 2» druk, 1875 » 0.26 21°. VROOM, Wet Successie, 6e druk, bijgewerkt tot 1 Jan. 1884 . ... « 0.50 22°. Wet Op het Briefport, 4' verm. druk, bijgewerkt tot Mei 1879 . ... " 0.60 23°. Wet omtrent den Waarborg, 4' verm. druk, bijgewerkt tot Julij 1883 . » 0.26 24°. Wet op de Onteigening. 4e druk, 1880 • 0.26 25°. Geneeskundige Wetten, 4° druk, October 1882 • 0.80 26°. Wet Besmettelijke Ziekten, 3e druk, bijgewerkt tot Nov. 1880. ...» 0.26 27°. Wet op het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, 3° druk, aanv. 1883 » 0.26 28°. Wet op de Hondsdolheid, 2e druk 1883 '0.16 29°. Wet Begraafplaatsen, 3C druk, 1879 » 0.16 30». Wet bij het Oprigten van Inrigtingen, 2° druk, 1879 • 0.25 31». Wet op de stoomtoestellen, 2' druk, met aanvulling tot 1878 . ... « 0.25 32°. Wet op de Spoorwegen, 2» druk 1879, met aanvulling tot 1884 ....■' 0.75 33°. Wet op het Regt van Patent, 2° druk, 1884 • 0.50 34°. Wet houdende de belasting op het Personeel, 1878 • 0.25 35°. Regiem, voor de Rijks Kanalen, Aanvaringen en Loodsdiensten, met aanvulling tot October 1880 » 0.50 36°. Wet Ongebouwde Eigendommen • 0.25 37°. Wet op het Notarisambt, met aanvulling tot 1883 • 0.25 38°. Wet op de Waterschapsbesturen ... » 0.25 39°. Wet middelen van vervoer ...» 0.15 40°. Wet bescherming diersoorten * 0.15 41°. Wet kleinhandel in Sterken Drank, 3° verm. druk, bijgew. tot Maart 1882. » 0.25 42°. Wetboek van•Strafrecht, 1882 « 0.50 43°. Wet verzending Post-pakketten, 3e verm. druk, bijgew. tot Maart 1882. » 0.26 44°. Besluit Reis- en Verblijfkosten met model-declaratie, 1884 ...» 0.26 45°. Wetten en Besluiten Zeevisseherijen enz., 1884 » 0.26 46°. Wet op de Krankzinnigen;, 1884 > Bovenstaande wetten, allen tezamen in portefeuille met linten en ve of gebonden in 2 linnen banden] met vergulden titel ƒ 15.25. Verlangt men afzonderlijke wetten, dan is opgave der Nos. voldoende.