is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 1, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOEDERWAARDE VAN MANGELWORTELS.

opbrengst van die mangelwortels zoude overeenkomen, die hier voor de proefneming gediend hebben, waarvan echter, door de niet te vermijden inzuring minstens een vierde deel verloren gaat. Hoe kolossaal de genoemde maïsopbrengst ook lijken moge, kan men op denzelfden bodem minstens dezelfde ook 'van mangelwortels verkrijgen. Dat hetzelfde ook voor mergkool geldt heb ik vroeger reeds aangetoond. Men verkrijgt ten naaste bij een aanhoudspunt voor de voederwaarde vaneen mangel wortel, door bepaling van de dichtheid van haar sap. In het hier behandelde geval werd die gevonden als volgt: Golden Tankard. Oberndorfer. . Giant- jfiant- ïellow- Mammonth long red. Yellow. Globe. Mammoutn. 9°.9 Brix 9°.5 10°.0 10°. 7 8U.7 6°.3. Men ziet op deze wijze ten minste, dat de soort „Mammouth” de geringste voederwaarde bezit, terwijl wel is waar de fijnere onderscheidings kenteekenen verdwijnen. Yoor eene voorloopige oriëntering moge de bepaling van hot specif. gewicht van het sap (1), die iedereen welke een areometer bezit, zelf doen kan, dus aanbevolen worden. Yoor eene nauwkeurige schatting der voederwaarde kan de detail-analyse niet ontbeerd worden. HET P OLAND-CHIN A-YA EKEN. Het varkensras, waarvan onderstaande figuur eene voorstelling geeft, maakt tegenwoordig in Duitschland een zeer grooten opgan°*. Daar er inde meeste overige Nederlandsche landbouwbladen herhaaldelijk melding van gemaakt wordt, kunnen onze lezers met recht

verlangen er ook iets van te vernemen. Wij kunnen niet beter doen dan het navolgende uittreksel te geven uit het opstel van den Heer von Mendel, algemeene Secretaris van de 01-

denburger landbouwmaatschappjj die deze varkens in 1879 in Oldenburg invoerde opgenomen in het Duitsch in Agricultura en inde Landhouw-Courant. Het Poland-China-varken is zwart met meer of minder geelachtig witte vlekken. Het dichte, glanzende, krachtig ontwikkelde haar gaat op den rug der niet meer jonge dieren tot borstels over, terwijl het op zij en aan den hals neiging tot krullen bezit. De kop en de rechtstaande ooren, hoewel grooter dan bij hei oververfijnde (1) Vermoedelijk ook van de wortels zelve, b. v. volgens de ook voor aardappels toegepaste methode van Stohmann.

8