is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 4, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELIXGEN.

2) Verslag van den Landbouw in Nederland, ongemaakt op last van den Mln. v. W., 11. en N. Reeds einde Februari afgedrukt. Prijs 1 Gulden. (Ineen volgend Maandblad komen wij hierop terug. Bed) B') Prijscourant van Zaden van E. van den Bosch te Goes. De heer van den Bosch was de eerste, die zijn handel in zaaizaden ouder de openbare Controle van het Proefstation te Wageningen stelde en is nog steeds de ijverigste in het aanmoedigen zijner klanten om van die controle gebruik te maken. De uitmuntende kwaliteit der door hem geleverde zaden werd op de Internat. Landbouw – Tentoonstelling te Amsterdam erkend door niet minder dan 2 eereprijzen en B tweede prijzen. 4) Brochure van Martin H Suiton, chef der firma Sutton & Zonen over: Blijvende Graslanden en Kunstweiden. Deze Handleiding, door de Firma Boeke&Huidekoper te Groningen, int Nederlandsch vertaald, uitgegeven, bevat thans ook zeer nette en duidelijke afbeeldingen van Grassen en Klavers 5) Internat. Tentoonstelling, Mei—October a.s. te Antwerpen, afdeeling Tuinbouw. Deze afdeeling van de genoemde Tentoonstelling, waarvan onze lezers zeker reeds het een en ander zullen vernomen hebben, belooft zeer belangrijk te zullen zijn. Men weet dat de Tuinbouw door onze Belgische naburen met uitstekend goed gevolg wordt beoefend en zij voor onze firma’s duchtige concurrenten zijn. Het is daarom te hopen, dat de Nederlanders zich op dit gebied niet onbetuigd zullen laten. Wedstrijden zijn geopend: a) van Mei tot October voor sieraadplauten, boomen, heesters en bloemgewassen; b) van 10—12 Mei voor Azalea’s, Orchideën, Rhododendrons enz.; c) 28—29 Juni voor afgesneden rozen; d) van 2—6 Aug. voor verschillende sierplanten, bloeiende en niet bloeiende; e) van 27—29 Sept. voor ooftvruchten en groenten (rnoesgewassen). Algemeene Secretaris van het Uitvoerend Comité is de heer Pierre Koch te Antwerpen, bij wien gewenschte inlichtingen, Programma’s enz. verkrijgbaar zijn. Ook de Heer J. I. de Beucker, de bij ons te lande welbekende onvermoeide ijveraar op tuinbouw- en ander gebied, behoort tot het Bestuur van deze Afd. Bed. JVegens plaatsgebrek moeten verscheidene opstellen of mededeelingen, voor een volgend, Maandblad blijven liggen. PRIJSVRAAG. De bemesting met chilisalpeter betreffende. Het Comité der vereenigde salpeterfabri kanten aan de Westkust van Zuid-Amerika («Comité salitrero” te Iquique Chili) heeft £ 1000 (12000 gulden) als prijs uitgeloofd voor verhandelingen over de aanwending van chilisalpeter als meststof. Hiervan zullen besteed worden I £ 500 (6000 gulden) voor het beste algemeen bevattelijke geschrift over: de Beteekeyiis en de aanwending van chilisalpeter als meststof. Het stuk moet in het theoretisch gedeelte den invloed van de chilisalpeter op de vegetatie in vergelijking met andere stikstofhoudende meststoffen volgens het tegenwoordig standpunt onzer wetenschap behandelen en in het practische gedeelte eene aanwijzing bevatten voor het gebruik van chilisalpeter met het oog op de verschillende verhoudingen der plantencultuur Literarische aanhalingen en eventueele streng wetenschappelijke aanteekeningen moeten als aanhangsel inden vorm van noten bijgevoegd worden De verhandeling kan inde Duitsche (met Lat. letters) Bngelsche of Fransche taal opgesteld, worden en moet slechts op de eene zijde van het papier duidelijk geschreven zijn Het is wenschelijk dat zij niet meer besla dan zes vel druks (kl. octavo). Het manuscript moet vaneen motto voorzien zijn, en den naam van den schrijver in een verzegeld couvert dat hetzelfde motto draagt er bij gevoegd, en uiterlijk den leD October 1885 aan eender onderstaande leden der jury opgezonden worden.

62