is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 5, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRACHT YOEDERMIDDELEN ONDERZOCHT AAN HET LANDBOUWPROEFSTATION TE WAGENINGEN. (1)

door J. D. KOBUS. 11. Raapkoeken. Eenige soorten van het geslacht Brassica, bezitten variëteiten, die verbouwd worden om de olierijke zaden. Yooral Brassica napus en Brassica rapa komen hiervoor in aanmerking. Deze zaden worden, evenals wij reeds bij lijnzaad zagen, geperst en leveren eene olie, die hoofdzakehjK als lampolie gebruikt weid, nadat ze met zwavelzuur was gezuiverd (patentolie), terwijl een gedeelte bij de bereiding van spijzen of als machineolie dienst doet. Na het persen blijft eene koek terug, die onder den naam van raapkoek inden handel komt en nog al gezocht is als veevoeder, want hoewel lang zoo veel niet gebruikt als lijnkoek, neemt ze tegenwoordig toch nog den tweeden rang in, onder onze krachtvoedermiddelen. Dat ze niet zooveel gevraagd wordt als lijnkoek, ligt vooral daaraan, dat men bij het voederen er van aan melkvee nog al voorzichtig moet zijn, om de melk en de zuivelproducten geen onaangenamen bijsmaak te doen krijgen, die ze in waarde doet verminderen. Zelfs neemt de productie af, vooral_sedert de ontdekking der petroleum, waardoor het verbruik der olie als lampolie sterk verminderd is. Voor mestvee zijn raapkoeken daarentegen gewoonlijk te verkiezen boven lijnkoeken, daar ze meestal vrij wat goedkooper zijn en het gemiddeld eiwitgehalte, niet alleen iets grooter is, maar bovendien volgens proeven te Möckern (2) iets beter verteerbaar. De hier onderzochte raapkoeken bevatten: Eiwit. Vet. Asch Water. „ , Stikstofvrije (53 anal.) (50 anal.) (28 anal.) (6 anal.) ' ’ extractstoffen. Gemiddeld .. 31 pCt. 10.3 pCt, 7 4 pCt. 9.7 pCt. 11 pCt. 31.4 pCt. Maximum. ..34 4- 17.5 " 8.3 " 13 4 " Minimum. . . 26.3 » 7-5 * 6.3 » 8.5 » De samenstelling loopt derhalve iets minder uiteen, dan bij lijnkoeken, wat wel gedeeltelijk aan het geringer aantal analyses zal liggen, maar ook voor een deel veroorzaakt zal worden, doordien bijna alleen inlandsch zaad gebruikt wordt en dus het grondmateriaal, zoo het althans rijp geoogst is, niet die verschillen aanbiedt, die wij bij het lijnzaad gelegenheid hadden waar te nemen. Is het raapzaad nog niet rijp, dan kunnen er evenwel groote verschillen in vetgehalte gevonden worden, daar volgens proeven van P. Wagner te Darmstadt, dit juist inde allerlaatste groeiperioden voortdurend sterk toeneemt. Yervalschingen zooals bij lijnkoek komen hier zelden voor; evenwel stuit het onderzoek naar de zuiverheid der koek op eigen(l) Vervolg van blz. 54. Zie omtrent de figuren blz. 17 en 43 vorige Maandbladen. (2) Biedermann's Cenfralblatt, 2, blz. 89.

71