is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 8, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRACHTVOEDERMIDDELEN ONDERZOCHT AAN HET LANDBOUW-PROEFSTATION TE WAGENINGEN. (1)

door J. D. KOBUS. Y. PalmpittenkoeJc en palmpittenmeel. Langzamerhand beginnen in ons land beide bovengenoemde voedermiddelen, die reeds sedert geruimen tijd in Duitschland tot de meest geliefde krachtvoedermiddelen beboeren en daar in groote hoeveelheden gebruikt worden, ingang te vinden. Het is namelijk reeds lang bekend (en in 1867 werd er al op gewezen), en door nauwkeurige proeven bevestigd, dat zoowel het meel, als de koeken een bijzonder gunstigen invloed op de melkgeving uitoefenen en tot de zeer weinige stoffen behooren, die de hoeveelheid vet inde melk verhoogen. Het ware dus te wenschen, dat ook hier te lande, waar de zuivelbereiding zooveel schatten aanbrengt, dit voedermiddel meer algemeenen ingang vond. De koeken worden vervaardigd uit de zaden van den oliepalm (Elais guineënsis), welke bij millioenen kilogrammen van de westkust van Afrika worden geïmporteerd, terwijl ook Amerika er vrij wat van invoert. De olie, die vooral voor de vervaardiging van zeep en van kaarsen dient, wordt öf door persen gewonnen, of door extraheeren met zwavelkoolstof of petroleumaether verkregen. De opbrengst is in het laatste geval veel grooter, zoodat de rest, in casu het veevoedervet, armer is dan de koeken die na het persen terugblijven. De hier onderzochte monsters der beide voedermiddelen, doen dit reeds duidelijk zien. We vonden namelijk: Eiwit. Vet. Asch. Water. Knwvezel. Palmkoek . . 14.9 pCt. 8.9 pCt. 3.2 pCt. „ 14.7 – 8.3 3.7 " Palmkernkoek . 14.9 « 11.3 « 3.3 « 11.7pCt. 80 pCt. 38.9pCt. „ 15.2 » 11.9 « 3.2 •' 9.4 » 17.3 » 43 Palmpittenmeel. 15.8 " 89 " 3,6 " 10.8 " 26.3 // 34.6 » Pahnpoeder . . 12.3 <> 2.6 " 3.8 « 10 « 38.3 >< 33 " Palmkernpoeder. 15.1 " 4.2 » 3.2 » 11.4 » 34.5 » 31 6 " Palmpittenmeel. 15.7 " 4.3 " 3.5 " 11.5 « 30.5 <> 34.5 '' „ 17 3.8 » 4.3 » 12 » 26 » 37 16.1 – 2.5 » 17.4 ■■ 14.8 » „ 18.7 » 12.4 » „ 17.5 ■■ 11.4 – Nemen we die analyses samen waar het vetgehalte minder is dan 5 pCt. en van den anderen kant, die waar meer dan 5 pCt. vet aanwezig is, dan vinden we voor de gemiddelde samenstelling: Palmkoek . . 15.5pCt. 11 pCt. 3.4pCt. 10.6pCt. 24.5pCt. 35 pCt. Palmmeel . . 15.2 » 3.5 ■■ 3.7 » 11.2 " 32.4 » 34 » dus iets minder eiwit en extractstof en meer ruwvezel, dan volgens opgaven van Julius Kühn in Duitschland gevonden werd, namelijk: (1) Vervolg van Wz. 99. Omtrent de figuren zie men blz. 17 en 43.

123