is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 9, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE DUBBEL WERKENDE PATENT-BOTERMACHINE.

teit harer produckten steeds meer te verbeteren. In het bijzonder is dit bij de boterproduktie op te merken. Hoe booger echter de eischen zijn, die men aan het prodnkt stelt, des temeer verlangt men ook van de daartoe noodige gereedschappen en hulpmiddelen. Dit blijkt het best uit de eischen, die tegenwoordig door autoriteiten op het gebied der Zuivelbereiding aan eene goede karn gesteld worden. Geheel het tegenovergestelde van de tegenwoordige constructie van karnen verlangen zij: 1) dat lucht en licht overal inde karn, wanneer deze geopend staat, vrij kan toetreden; de lucht, opdat deze overal kan inwerken, en het licht, ten einde geen deel van het werktuig voor het onderzoekend oog verborgen blijft; 2) dat het ingieten der melk of room, het uitnemen der boter en de zuivering zoo eenvoudig, gemakkelijk en zeker mogelijk gaan; hoe grooter daarom de opening is waardoor een en ander geschieden moet, des te beter; 3) dat binnen in het werktuig geen hoeken of reeten zijn waar zich vuil zou kunnen verzamelen; 4) dat de tijdens het karnen zich uitzettende lucht ontwijken kan zonder dat men het deksel behoeft te openen of met karnen behoeft op te houden, daar een gelijkmatig verloop van het groot worden der boter van gewicht is; 5) dat slechts puik, goed droog en gaaf hout, geen metaal, gebruikt worde inde binnenste ruimte voor de melk en dat de karn zoodanig bewerkt worde, dat volkomen dichtheid met groote soliditeit en duurzaamheid vereenigd zij; 6) dat de constructie zoo eenvoudig mogelijk, de behandeling gemakkelijk en de gang licht zij; 7) dat er geen deksels op mangaten, sluitingen met schroeven, caoutchouk of andere materialen die door de melk aangetast worden, aangebracht zijn; 8) dat de prijs niet te hoog zij. Deze eischen, die zooals men ziet zeer ver gaan, hebben eene karn in het leven geroepen (zooals ze in bovenstaande figuur is afgebeeld) eene karn van geheel nieuwe en bijzondere samenstelling. Daarbij is niet alleen zoo volledig mogelijk acht geslagen op de boven vermelde voorwaarden en daaraan voldaan, maar zij zijn nog aanmerkelijk aangevuld en overtroffen door het aanbrengen vaneen dubbel werkende pols volgens nieuwe constructie, en dooreen „temperir”-apparaat. Terwijl tot nu toe de bestaande soorten van karnen in twee categorieën verdeeld konden worden, nl. zulke waarin de melk geslagen en waarin ze geroerd wordt, zijn bij deze karn beide werkingen vereenigd. Daardoor geschiedt het karnen der melk of room in korter tijd veel vollediger, zoodat men bij besparing van arbeid en tijd meer boter verkrijgt. Het nieuwe, met veel effect werkende „temperir”-apparaat maakt het mogelijk, om de temperatuur der melk of room, die door middel vaneen in het deksel aanwezige thermometer steeds nauwkeurig aangetoond wordt, naar verlangen lager te doen worden of te verhoogen, zonder dat het warme of het koude water zelf met de melk in aanraking komt en zonder dat men het deksel behoeft af te nemen of met

142