is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 11, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRACHTYOEDERMIDDELEN ONDERZOCHT AAN HET LANDBOUW-PROEFSTATION TE WAGERINGEN. (1)

dook J. D. KOBUS. XII. Rijstvoed er me el. Hoewel niet precies tot de krachtvoedermiddelen behoorende, wordt tegenwoordig zoo veel gebruik gemaakt van rijstmeel, dat het hier wel eene korte bespreking verdient. Hoofdzakelijk in Duitschland wordt er veel van vervoederd, vooral sedert 1 Mei 1881 het voorschrift is opgeheven, dat er aan de grenzen zand onder moest worden gemengd , om vrijdom van belasting te krijgen, hetgeen tot knoeierijen aanleiding gaf. Zoo werden alleen aan het Proefstation te Darmstadt inde eerste helft van 1882 87 monsters rijstmeel geanalyseerd (2). In ons land is het gebruik nog niet zoo algemeen. Tot nu toe werden er een twintig monsters ingestuurd. Die, waarvan de zuiverheid voldoende was, bevatten: Eiwit. Vet. Asch. Water. Ruwvezel. Stikstofvrije estractstonen. Gemiddeld . 10.7 pCt. 9.1 pCt. 6.7 pCt, 11.5 pCt. 15.5 pCt. 47 5 pCt. Minimum . 8.8 » 3 7'/ 3.S » 10.3 Maximum . 12.6 » 14.5 » 8.9 « 12.3 » We hebben dus met een voedermiddel te doen ongeveer van de samenstelling der granen, dat evenwel iets minder eiwit, daarentegen meer vet en asch bevat. Het kan dus, vooral daar heilaag in prijs is, met eiwitrijker voedermiddelen vermengd, zeer goed als bijvoeder dienen. Niet al te groote hoeveelheden werken volgens Schrodt (3) gunstig op de melkproductie, geeft men echter te veel, dan krijgt men weeke , smerige boter. Bij proeven genomen door Wolde (4), kostte de meerproductie van eiken liter melk boven de oorspronkelijke hoeveelheid bij voedering met aardnotenkoek 10 ct., met rijstmeel slechts 4 ot. Deze cijfers hangen natuurlijk veel van plaatselijke toestanden af, maar doen toch zien, dat er omstandigheden zijn, waarin goedkoope voedermiddelen betere resultaten geven, zoodat de landbouwer er steeds op uit moet zijn, door eigen proeven voor zijn vee dat voeder vast te stellen, dat bij den geringsten prijs het meeste produceert. Dat rijstmeel bij de vetmesting van varkens goede diensten bewijst, is iedereen bekend. Niettegenstaande den lagen prijs en hoewel het zelf als vervalschingsmiddel dienst doet (aardnotenkoek, lijnkoek), wordt het op zijn beurt weer vermengd en wel met rijstdoppen of nog erger, eenvoudig met zand. Ook het aanveegsel uit geloste schepten en dergelijke afval wordt met een weinig rijstmeel er door heen als rijstvoedermeel de wereld ingestuurd. Eene vervalsohing met rijstdoppen en zand konden wij bij een tweetal monsters constateeren; deze toch bevatten: (1) Vervolg van blz. 156. Omtrent de figuren zie men blz. 17 en 42. (2) Biedermarm’s Centralblatt JB3. (3) Milchzeitung 1880. (4) Biederman’s Centralblatt 1883.

166