is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 11, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRACHTVOEDER MIDDEL EN.

Eiwit. Vet. Asch Water. Ruwvezel. Stikstofvi ije extractstot. 1. 4.3 pCt. 1.8 pCt. 15.1 pCt. 8 8 pCt. 42.9 pCt. 27.1 pCt. 2. 4.9 » 2.9 n 11.6 » 11.2 » 36.1 » 333 » en hadden derhalve als voedermiddel bijna volstrekt geen waarde, De rijstdoppen zijn gewoonlijk reeds met het bloote oog te zien; anders maakt men doorsneden evenwijdig aan de oppervlakte van het stukje verdachte schil (tangentiale doorsnede) en brengt die onder den mikroskoop, waar ze niet moeilijk te herkennen zijn (zie fig. 23). Met het rijstmeel zouden wijde reeks van krachtvoederstoffen, die in hoofdzaak slechts een bestanddeel bevatten, kunnen besluiten , indien hierdoor niet eenige vervalschingen onvermeld bleven, die wel de moeite waard zijn meer algemeen bekend te worden. Inde eerste plaats vinden we eene vermenging van zemels met een ander met het bloote oog moeilijk te herkennen afvalproduct, namelijk koffiedoppen. Onder den mikroskoop valt deze vorvalsching dadelijk in het oog, door de zeer uiteenloopende structuur der beide bestanddeelen. Het weefsel der koffiedoppen (fig. 24) met zijne over- en doorelkaar loopende vezels, waarvan men soms 5—6 lagen boven elkaar aantreft, is zoo karakteristiek, dat men het slechts eens behoeft gezien te hebben om het voor altijd te kennen. Het kostte eerst vrij wat moeite toen ons deze vervalsching voor het eerst onder de oogen kwam, om de natuur van de bijmenging vast te stellen, maar na herhaald onderzoek gelukte het mij eindelijk aan te toonen, dat we met koffiedoppen te doen hadden, die sedert eenigen tijd nu er ongepelde koffie op onze markten komt, op eenige plaatsen als afvalproduct verkregen worden. Ze hebben niet de minste voederwaarde, zooals uit de samenstelling blijkt; ze bevatten namelijk: 5 pCt. eiwit, 0.7 pCt. vet, 2.2 pCt. asch, 9.9 pCt. vocht, 49.5 pCt. ruwvezel, 32.7 pCt. stikstofvrije extractstoffeu. Daar de proef, ze onder zemelen te mengen mislukt is en de schillen toch ergens moeten blijven, zal het niet te verwonderen zijn, als ze binnen kort eens ergens anders komen opdagen b.v. in lijnkoeken (1) of misschien wel zelf als een uitmuntend voeder aan den man gebracht te worden. Yervolgens kunnen wede analyses van eenige meelsoorten vermelden , die in zoo hooge mate vervalscht waren als gelukkig slechts zelden voorkomt. Alle drie moesten waarschijnlijk rogge- of tarwemeel voorstellen, maar het eerste bevatte bovendien 15.2 pCt, asch, het tweede 53.5 pCt. en het derde zelfs 64.7 pCt.; inde beide laatste gevallen kregen de dieren dus grootendeels zand te eten, dat wel goed is om de maag te schuren, maar niet bijzonder veel voederwaarde heeft. Deze meelsoorten staan derhalve waardig naast een product dat toevallig dienzelfden dag werd ingezonden en wel het (1) Deze voorspelling is spoedig bewaarheid geworden, daar we sedert het bovenstaande werd geschreven, tot driemaal toe lijnkoeken ontvingen, waarin koffiedoppen in grooter of kleiner hoeveelheid werden gevonden.

167