is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 11, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEST.

de andere 0,287 gr. potasch in 100 gr. vloeistof. 100 gr. aarde, organische stoffen behelzende, niet deze oplossingen in aanraking gebracht, namen daaruit op 0,360 gr. phosphorzuur en 0,230 potasch, terwijl 100 gr. aarde, waaruit de organische stoffen verwijderd waren geworden, 0,105 phosphorzuur en 0,000 gr. potasch opslorpten. De aanwezigheid van mestaarde inden grond is dus zeer wenschelijk, want zij bevordert het vasthouden van zeer kostbare en gewichtige stoffen voor de voeding der planten, welke stoffen zonder die hulp gedeeltelijk zouden verdwijnen. Maar do rol, die de organische stoffen spelen, bepaalt zich hierbij niet. Inden grond gebracht, verbranden zij, zegt de scheikundige. Gedurende deze verbranding ontstaat er in goed gemeste gronden , volgens de zeer vernuftige onderzoeking van den heer Boussingault (eender beroemdste landbouwers van onzen tijd) groote hoeveelheden koolzuur, waarvan een gedeelte den grond doortrekt om met de lucht zich te vermengen, waar het, zooals bekend is medewerkt aan de voeding der planten, terwijl het koolzuur, dat inden grond blijft, een invloed uitoefent, die hier vermeld moet worden. De scheikundigen hebben ons geleerd, dat het koolzuur de kiezelzure en de phosphorzure verbindingen, de potasch enz. aantasten en dus de verspreiding dier stoffen inde hand werkt, die wij heden weten, dat onmisbaar zijn voor het levender planten. Ik zal er nog bijvoegen, dat een zeer bekende landbouwer M. Risler voor 24 a 25 jaar zeer merkwaardige proeven genomen heeft aan het oude landbouw-instituut te Yersailles, onder leiding van M. de Gasparin, welke ook het nut van organische stoffen inden grond aantoonen. M. Risler heeft de gronden aan geregelde wasschingen onderworpen en uittreksels verkregen, die gemiddeld 50 pCt. organische stoffen met minerale bestanddeelen behelsden. Daardoor was de oplossing teweeggebracht van stoffen, die in het water onoplosbaar zijn. M. Risler meent dus, dat humuszuren met koolzuur de kiezelzure verbindingen oplossen. M. Grandeau is tot dezelfde slotsom gekomen na gelijksoortige onderzoekingen. Al deze feiten wijzen op een belangrijke rol, die de organische stoffen in het voortbrengend vermogen der bebouwbare gronden spelen, en leggen een gunstig getuigenis af ten voordeele van den stalmest, die dit uitwerkt. Er kan nog bijgevoegd worden, dat de Ylaamsche landbouwers altijd veel waarde gehecht hebben aan die meststoffen, die veel organische stoffen bevatten: nl. watergrassen, slijk, dat dierlijke stoffen bevat, vischafval, enz. Ik deel dus volkomen de meening van hen, die beweren, dat de landbouwers niet altijd genoeg partij hebben getrokken van de organische stoffen, waarover zij dikwijls kunnen beschikken en die zij kunnen doen ontstaan. Ik heb hier het oog op de groene bemesting, waarvan men vroeger de waarde overschat heeft, daar men beweerde, dat men met hare hulp alleen de vruchtbaarheid der gronden kon bewaren. Maar men kan er zonder twijfel goede resultaten van krijgen, als men gebruik maakt van de organische stoffen, die zij voortbrengt en als men er scheikundige meststoffen aan toevoegt. Zoo ziet men tegenwoordig in enkele streken van het

170