is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inde meeste streken kunnen wij veelal bij de bestuursambtenaren inlichtingen omtrent liet klimaat verkrijgen, die regen- en andere klimatologische waarnemingen bezitten over meerdere jaren ; waar dit niet liet geval is moet men zich met de gewoonlijk onbetrouwbare inlichtingen der inlanders tevreden stellen. Tevens houdt men bij de keuze der gewassen zooveel mogelijk rekening met de ligging ten opzichte der winden, omdat sommige gewassen voor zeewinden en dergelijke gevoelig zijn. Ter beoordeeling van het terrein zelf, moet verder nagegaan worden hoe de plantenbedekking, de samenstelling en de gesteldheid van den grond is, terwijl inde berglanden tevens de hoogte-ligging en de geaardheid (het min of meer geaccidenteerd zijn) van het terrein wordt onderzocht. Om zich deze gegevens te verschaffen, wordt vanuit de plaats, waar men tijdelijk verblijf houdt, het terrein in verschillende richtingen doorkruist, hetgeen op woeste gronden meerdere moeilijkheden oplevert. Men is alsdan genoodzaakt, zich met behulp van eenige koelies een weg door den plantengroei te banen en op groote terreinen met een boussole de richting, die men wenscht te volgen, aan te geven, teneinde niet te verdwalen. Tevens leert men bij zoo’n onderzoek in het oerbosch, vooral gedurende den regentijd, kennismaken met de genoegens, die het inden vorm van patjèt’s (een soort kleine bloedzuiger) en njamok’s (muskieten) oplevcrt. Bij het opnemen zoowel van woeste als van reeds in cultuur zijnde gronden is het verder raadzaam, in plaats van zich met een oppervlakkige beoordeeling omtrent hunne vruchtbaarheid in verband met de plantenbedekking en de geaardheid der bovenlaag tevreden te stellen, hier en daar flinke gaten, ongeveer 3 R. voet diep, te laten graven om samenstelling en gesteldheid van den bodem (steenachtige lagen, ondergrondswater enz.) nader te leeren kennen. Inde berglanden bepaalt men tevens de hoogteligging boven den zeespiegel met behulp vaneen hoogtemeter (aneroïd barometer waarop de hoogten zijn aangegeven), terwijl zeer zwaar geaccidenteerd terrein bij voorkeur vermeden wordt, daar dit door de hevige tropische regenbuien sterk aan afspoeling is blootgesteld en ook om andere redenen minder ge wenscht is, wanneer andere gronden ter beschikking zijn. De kwestie van voldoend en goedkoop werkvolk levert op Java veelal geen last op, daar inde meeste streken (enkele afgelegene uitgezonderd) de bevolking zeer dicht en bijna overal genegen is, tegen een gering loon hare diensten aan te bieden. Te hooge verwachtingen moet men echter van de vlijt onzer bruine broeders niet koester'en, want alleen als zij voor zich zelf werken en lust in hun arbeid hebben, kunnen zij aardig wat afwerken. Te allen tijde zeer op zijn gemak gesteld, ook al is hij tegen hoog loon in dienst bij den Europeaan, is taakwerk (M. borongan) eigenlijk de eenige manier om van den inlander wat gedaan te krijgen. In het binnenland vindt men onder de eigenlijke landbouwers (M. orang tanie) de gewilligste en goedkoopste werkkrachten, meer nabij de groote steden is het werkvolk door allerlei omstandigheden (tout comme chez nous) meer verwend en duurder. De Soendaneezen treft men aan in West-Java en wel de eigenlijke Soendaneezen inde residentie Preanger Regentschappen, een groot deel van Batavia, Krawang, Cheribon en een kleiner gedeelte van Banjoemaas, terwijl zij langs de kust in het noorden meer, in het zuiden minder vermengd zijn met het Maleische ras. De Bantamraers, eveneens tot de

96