is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor hem zoo hoogst belangrijke vraag. De telefoon en de telegraaf brengen den landman in gemeenschap met andere hoeven en met de markten en stellen hem in staat, alles te weten te komen van de vraag naar zijne producten en den prijs, dien hij er voor bedingen kan. Waar hij het meeste voordeel ziet, daar gaat hij met zijne koopwaren ter markt, en op die wijze zal langzamerhand de welvaart bij hem terugkeeren. Toch is het voor hem van het hoogste belang, niet te vergeten, dat een goed en ordelijk bestuur de onmisbare voorwaarde dier welvaart is en, om in staat te zijn dat bestuur te voeren, te denken aan de spreuk : „Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest ineen gezond lichaam). Daarom wijde hij zijne zorgen aan de goede inrichting en den hygiënischen toestand van huis en hof; hij kan niet beter doen dan voor verwarming, verlichting, zuivering van water en ventilatie der vertrekken de hulp der electriciteit in te roepen. De welvaart, welke wij hem voorspellen , is echter nog aan een andere voorwaarde onderworpen ; daarvoor is namelijk grondige kennis noodig van de door hem bebouwde akkers , niet alleen van het terrein, maar ook van het klimaat. Zoo is het bij voorbeeld voor de keus der cultures van het grootste belang, de richting der heerschende winden te kennen, op de hoogte te zijn van den regen” val en van het al of niet vaak voorkomen van onweer ; de anemoscoop, de anemo-meter, de regenmeter en de electrograaf geven met groote juistheid alle aanwijzingen daaromtrent, welke men maar kan verlangen. Men ziet dus dat op een hoeve do electriciteit in allerlei richting de grootste diensten kan bewijzen. Maar om haar te gebruiken moet men haar voortbrengen. Op het platteland is dat meestal vrij gemakkelijk; immers zijn daarvoor talrijke middelen beschikbaar ; men heeft maai- te kiezen tusschen het arbeidsvermogen van water, van wind, in sommige gevallen van steenkool of van turf. Daar ligt niet het groote bezwaar waarop het algemeen gebruik van electriciteit op het platteland afstuit | er is een veel ernstiger moeilijkheid, welke de electriciteit tot nog toe nog niet heeft kunnen overwinnen, namelijk om de landbouwers te overtuigen, dat het hun belang is haar onmiddellijk toe te passen, overal waar zulks mogelijk is. Inden landbouw vooral behoort de toekomst aan de electriciteit, 11. De tegenwoordige toestand van de electro-cultuur. Naar het schijnt is voor de electro-cultuur de periode van onderzoek en proefnemingen bijna voorbij en de tijd dor practische toepassing aaugebroken. Waarschijnlijk door die overtuiging geleid, heeft de „Societa Agrar ia de Lombarbia” een prijs uitgeloofd voor de beste verhandeling over de toepassing der electriciteit op land- en tuinbouw. Zooals men uit dit kort overzicht zal vernemen, zijnde waarnemingen over dit hoogst belangrijk onderwerp zeer talrijk. Weliswaar stemmen de besluiten niet alle met elkaar overeen en valt er over de methodes nog veel te redetwisten , maar het lijdt geen twijfel, dat de resultaten gunstig zijn. Het is dus een gelukkig denkbeeld van de Societa Agraria om de massa geschriften en proefnemingen te laten nagaan en schiften en er tot zekere hoogte een „vademecum” voor den landbouw-electricien uit samen te stellen.

127