is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kopervitriool en kalk , met elkaar vereenigd worden. Het eerst schijnen de Amerikanen en Italianen daarop de aandacht gevestigd te hebben. Vroeger werd als regel bij de samenstelling van 100 L. pap de kopervitriool in bijna 100 L. opgelost; met de rest van het water wordt de kalk tot eene brij opgelost en door de kopervitriooloplossing geroerd. In 1896 deelde Galloway 1) mede , dat het aanbeveling verdiende om gelijk geconcentreerde kopervitriool- en kalkoplossingen zóó bij elkaar te gieten , dat ze zich met een even grooten straal ineen derde vat vermengen. Het bleek Aderhold , die reeds , evenals zoo vele anderen, de ongelijke uitkomsten van proeven had ondervonden , dat de Amerikaansche manier van mengen van groote waarde was 2). Kehlhofer 3) heeft zeer zorgvuldige proeven genomen met de samenvoeging van koper- en kalkoplossingen. Hij kwam tot de slotsom , dat, ofschoon de voornoemde Amerikaansche manier goede en bruikbare resultaten geeft, het beter is de koperoplossing langzaam te gieten inde kalkmelk (van gelijke concentratie) , nog beter het gieten van de kalkmelk inde koperoplossing , als dit plotseling dus in één enkelen scheut gebeurt. Aangezien de laatste manier inde praktijk moeilijk uitvoerbaar is (door de grootere hoeveelheid kalkmelk dan kopervitriooloplossing) , beval hij aan , de koperoplossing inde kalkmelk te gieten ineen zeer dunnen straal en ouder gelijktijdig roeren. Op deze zoowel als op de Amerikaansche manier krijgt men goede bouillie en aangezien de manier van Kehlhofer inde praktijk gemakkelijker uitvoerbaar is, kan men deze wellicht de voorkeur geven. De bouillie vindt het meest toepassing inden wijnbouw, waar ze trouwens ook het eerst werd gebruikt. Na den wijnbouw wordt er in den ooftbouw het meest gebruik van gemaakt en gewoonlijk wordt alleen geregeld op meer speciale vruchtenkweekerijen en bij liefhebbers gespoten. Yan een algemeen gebruik inden ooftbouw is geen sprake. Zooals bekend is wordt de Bordeauxsche pap inden ooftbouw gebruikt tegen de schurftziekte 4) van appel en peer (Fusicladium), maar ook heeft men goede resultaten van het gebruik der bouillie tegen andere ziekten, o. a. de krulziekte der perzik (Exoascus deformans Fuckel), de ziekten der peren , veroorzaakt door Septoria-soorten. In ’t algemeen (uitgezonderd misschien de perzik) worden pitvruchten meer bespoten dan steenooft. Niet onvermeld mogen wij voorbijgaan de klachten, in Amerika openbaar gemaakt omtrent de resultaten eener bespuiting tegen Fusicladium bij ongunstig weder. Ook Aderhold kwam tot hetzelfde resultaat. Dit mag echter aan de bestrijding der schurftziekte van appel en peer met bouillie bordelaise niet de minste afbreuk doen. Tegenover den ooftbouw treedt het gebruik van de Bordeauxsche pap bij den overigen tuinbouw zeer op den achtergrond. Wel wordt zij hier en daar bij sommige cultures gebezigd, bijv. bij tomaten , chrysanthemums , anjers enz. ter bestrijding van Phytophthora en andere bladziekten. Eene omstandigheid , die zich bij het gebruik inde bloementeelt zeer laat gelden , is natuurlijk de doffe neerslag, welken de pap op de planten achterlaat. Met bouillie bespoten planten of snijbloemen worden 1) Farmers Bulletin 1896. No. 38. 2) Proskauer Obstbau-Ztg. 1899 ; Grartenflora 1900 , p. 15. 3) YIII Jahresb. d. Yers.-Sta. u. Schule Wadensweil 1897/98, p 57—68. 4) J. Ricaud. Revue Horticole, 16 Februari 1887.

192