is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. dat ze zich inde droppels van met water bespoten perzikbladeren tamelijk goed hielden (een bewijs, dat door het perzikblad geen giftige stof afgescheiden was); 20. dat ze inde droppels van perzikbladeren bespoten met Cu(OH)., spoedig afstierven (88°/0 in uur), sneller dan in water dat maanden op Cu(OH)2 had gestaan. (Van de droppels van de met en zonder paraffine bedekte en met Cu(OH)2 bespoten glasplaten gingen in 3!/4 uur resp. 24 en 51°/0 dood). Er moet dus uit het perkzikblad iets treden, dat het koper oplost en ’t water daardoor giftige eigenschappen geeft. Zoo is dan Bain , van geheel andere gezichtspunten uitgaande, tot een gelijk resultaat gekomen als Clark. Slechts op één punt onderscheidt of liever vult ’t werk van Baik dat van Clark aan , namelijk op dat der kalk. Terwijl Clark constateerde dat de oplossing van Cu(OH)2 op het blad ook in tegenwoordigheid van kalk schade veroorzaakt, vond Bain, dat de aanwezigheid hiervan de schadelijke werking van koper vermindert en soms geheel opheft. Sturgis vond dan ook, dat de perzik door eene bouillie, die uit 4 KG. CaO op 2 KG. CuS04 , resp. 2 KG. CaO op 1 KG. CuS04 bestaat, minder beschadigd wordt dan door eene bouillie, gevormd uit gelijke gewichtsdeelen. Baik wist niet hoe die minder schadelijke werking te verklaren , doch hij komt tot de slotsom , dat niet de voedende werking van de kalk oorzaak zijn kan , daar gips niet in gelijke mate de schadelijke werking vermindert als Calcium hydroxyde en Calcium carbonaat. {Slot volgt).

198