is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen hebben gehad. Hoevele jongeren maken niet gebruik van de gelegenheid, hun licht op te steken bij de mentoren inde praktijk, ervaren practici inden loop der jaren , die altijd te vinden zijn voor het adviseeren van hen, die op den eersten sport staan in eigen bedrijf, verlangend uitziende naar het moment, nog jaren veraf misschien, waarop ze ook een hoog standpunt zullen hebben bereikt! Door de wrijving van gedachten onder de misschien in het dagelijksch leven meest heterogene elementen openen zich nieuwe gezichtspunten ; worden vriendschapsbanden geknoopt, hechter dan menigeen vermoedt, gevolg van wederzij dsche appreciatie. Dat er een gezonde kameraadschappelijke geest bestaat onder de oud-Wageningers, bleek weer duidelijk toen op den 22sten Juni eender zalen van het hotel „de Klomp” te Enschede zich omstreeks zes uur ging vullen met réunisten. Uitroepen van verbazing werden geslaakt, handdrukken gewisseld, kennisgemaakt voor zoover men onbekenden zag, en dank zij de eenheid van gedachten , het zich (behoudens enkele uitzonderingen) ineen zelfde richting bewegen , voelde men zich dra, zelfs mot nooit gezienen , op prettigen voet. Aller harten deed het goed , ook den heer H. C. Reimers te zien arriveeren ;te weten dat de leeraar, wiens lessen steeds met zooveel o-enoegen werden bijgewoond , eender dagen te midden zijner oud-discipelen zou doorbrengen , dat zij binnen enkele uren weer zouden genieten en profiteeren van zijne wijze van behandelen van onderwerpen. Na een gezellig diner vereenigde zich te 8.15 het gezelschap ineen der zalen van bovengenoemd hotel, om aan te hooren de voordracht die de heer Reimers zou houden. Spreker wees in zijne inleiding op de wenschelijkheid, dat een band bhjve bestaan tusschen de docenten te Wageningen eener- en de oud-leerlingen anderzijds, een denkbeeld, reeds meer dan eeus door hem geuit, en gaarne had hij zich beschikbaar gesteld om voor de Yereeniging van Oud-leerlingen te spreken , temeer omdat het moeilijk is sprekers te vinden en toch het behandelen van meer wetenschappelijke onderwerpen zoo gewenscht is: waar de praktijk beslag legt op den tijd , schiet de studie er zoo licht bij in. Met het oog op deze omstandigheid had spreker gemeend een onderwerp te moeten kiezen , dat, hoezeer ook van wetenschappelijken aard , in nauw verband staat met de praktijk; waarvan het behandelen een spoorslag kan zijn voor hen, die zich inde praktijk bewegen, om de nieuwe onderzoekingen te blijven volgen. Spreker wilde behandelen een modern onderwerp betrekkelijk de physiologie der spijsvertering , nl.: „de invloed van prikkels op de spijsvertering en hun invloed op de voedingsleer.” Hoezeer de rede van den heer Reimers werd gewaardeerd, bleek uit het krachtig applaus , dat bij het einde uit de vergadering opging. Na afloop genoot het gehcele gezelschap van de gastvrijheid van de geïntroduceerde!! en bracht nog enkele gezellige uren door op de sociëteit, waar echter langzamerhand , ondanks de gezelligheid, deze en gene er toch meer voor ging voelen , zijn hotel op te zoeken en in Morpheus’ armen weer energie op te doen , om met goed gevolg de vermoeienissen van den volgenden dag te kunnen doorstaan. Yoordat allen goed en wel onder de dekens verzekerd waren, zijn zeker nog wel een paar uren voorbijgegaan en zoo was het geen wonder, dat den volgenden morgen de kellners van hotel „de Klomp” en hotel de Graaff, waar ook enkelen waren ingedeeld, meerdere malen de paneelen van sommige deuren hebben moeten beproe-

434