is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verpleging der boomen niet slechts minder zal kosten , maar , en dit beteekent in dit geval het meest, ook met de noodige zorg geschiedt. Honderd hoornen, bij elkaar staande in eene kweekerij of ineen cultuurtuin, waar dagelijks wordt gewerkt, zijn gemakkelijker te verplegen dan honderd anderen, die ver van elkaar verwijderd ineen verlaten hofje staan.

Inden cultuurtuin wordt daardoor meteen de gelegenheid grooter voor leerlingen en werklieden om zich te oefenen in alles, wat op vruchtboomcultuur betrekking heeft, als, behalve in ’t veredelen, in ’t snoeien, planten en verplanten. Ad. 4. Verschillende maatregelen, welke alle heoogen het opheffen van den neger uit zijn tegenwoordig en diepgezonken staat, om hem tot een nuttig lid der maatschappij te maken en tot een medewerker in het totstandbrengen van den nieuwen staat van zaken. Den neger op Curagao en ook op de andere eilanden der kolonie zoo te laten voortleven, als hij nu doet, zoude, op zichzelf beschouwd, eene misdaad zijn, wanneer er middelen bestaan, zij het dat deze eenige geldelijke opofferingen eischen, om zijn toestand te veranderen. Die middelen bestaan. De bewering, dat negers niet geschikt zijn voor hoogere ontwikkeling, dat ze trots vermeerdering hunner kennis en overneming van beschaafde vormen innerlijk de ruwe neger zouden blijven, zal bij het ontwikkelde gedeelte van ons inden regel nuchter oordeelend en niet tot rassenhaat geneigd volk wel geen verdedigers vinden, en ga ik dus hier uit van de onderstelling, dat opvoeding van negers wel mogelijk is. Maar zouden wij niet om aan eene moreele verplichting te voldoen, den neger de behulpzame hand bieden, dan zullen we het toch moeten doen als maatregel van eigenbelang. Die duizenden nu voor een groot deel leegloopende menschen vertegenwoordigen een werkkracht, welke nuttig aangewend, de hulpbehoevende kolonie, wat zij nu is, kan maken tot eene die in staat is, zich met eigen middelen te helpen. En zoude men bij het opbeuren van den landbouw aldaar enkel het oog hebben op de belangen der plantagebezittors, wat op zichzelf reeds onrodelijk zoude zijn, daar deze toch geene uitsluitende rechten op zulk eene eenzijdige bevoordeeling kunnen doen gelden, dan zelfs zoude het niet meer dan verstandig zijn, van den neger een mensch , een werkenden , denkenden mensch te maken. Ik meen reeds voldoende te hebben aangetoond, dat met werklieden, als de tegenwoordige zwarten , geen werkelijke, bloeiende landbouw mogelijk is. En naast werklieden zal men ook kleine landbouwers moeten hebben. Het is geenszins mijn doel, eene bevoordeeling van den neger ten koste van den blanken plantage-eigenaar voor te staan. De een zoowel als do ander moet worden geholpen. Het zoude te bejammeren zijn , zoo het grootgrondbezit dit woord inden zin gebruikt, dien het moet uitdrukken en niet in dien , welken men er tegenwoordig slechts aan kan hechten , nl. het bezit van veel grond in ééne hand niet werd geholpen, om te worden, wat het wezen moet, het vliegwiel der bodemproductie, de stuwende, intellectueele kracht der landbouwdrijvende bevolking. Maar gesteld, dat een toestand, waarin de grond aan betrekkelijk weinigen toebehoort, op den duur bestaanbaar en voordeelig zoude wezen, terwijl duizenden anderen zich steeds hebben te vergenoegen met hunne ondergeschikten te zijn (de waarheid van het tegendeel heb ik zeker hier niet meer aan te toonen), dan nog zoude deze op Curagao praktisch onbestaanbaar zijn. Volgens het staatje op pag. 360 zijn er op Curagao 101 plantages van eene geschatte waarde van boven

536